Energiaturpeen käytön vähentäminen

Energiaturpeen käytön väheneminen luo Lappiin taantuvia ja murroksessa olevia aloja

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) on koheesiopolitiikan uusi rahoitusväline, jonka tarkoituksena on tukea alueita, joille ilmastoneutraaliuteen siirtyminen aiheuttaa vakavia taloudellisia ja sosiaalisia haasteita. Keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että siirtymän vaikutusten kohteena suoraan tai välillisesti oleville yrityksille ja työntekijöille tarjotaan tukitoimia, jotka auttavat elinkeinotoiminnan toimialan muuttamisessa, sekä yrittäjien että työntekijöiden osaamisen vahvistamisessa ja uudelleen suuntaamisessa.

Energiaturpeen käytön väheneminen luo Lappiin taantuvia ja murroksessa olevia aloja. Siirtymä luo taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia, jotka vaikuttavat eri tavoin eri ryhmiin ja jakautuvat alueen sisällä voimakkaasti. Turpeen käyttö keskittyy taajamiin ja sen taloudelliset vaikutukset keskittyvät kuluttajiin, yrityksiin ja kuntiin. Turpeen tuotannon vähenemisen vaikutukset keskittyvät turve- ja logistiikkayrittäjiin sekä alan työntekijöihin. Turpeen tuotanto on maantieteellisesti keskittynyt Lapin eteläosien maaseutukuntiin, jossa valtaosa Lapin turvetuotantoalueista ja niitä hyödyntävistä pk-yrityksistä sijaitsee.

Turpeentuotanto keskittyy Etelä-Lappiin

Turvetuotantokuntia Lapissa ovat Simo (13 tuotantoaluetta), Tornio (8 tuotantoaluetta), Ranua (6 tuotantoaluetta), Tervola (5 tuotantoaluetta), Rovaniemi (5 tuotantoaluetta), Kemijärvi (2 tuotantoaluetta), Sodankylä (2 tuotantoaluetta), Kolari (1 tuotantoalue), Kittilä (1 tuotantoalue), Posio (1 tuotantoalue) ja Ylitornio (1 tuotantoalue).

Turpeen käyttö lappilaisessa kaukolämmön tuotannossa on vähentynyt talvista riippuen noin 33–50 % viimeisen kymmenen vuoden aikana. Investointeja turpeesta luopumiseen on kiihdyttänyt EU:n päästöoikeuksien voimakas hinnannousu viime vuosina, sekä tuleva lämmityspolttoaineiden veron kiristyminen.

Lappilainen kaukolämmön tuotantoon tarvitaan investointeja

Turpeella tuotetaan lähes puolet Lapin kaukolämmöstä. Investoinnit turpeen korvaamiseksi alueen kaukolämpöjärjestelmissä ovat välttämättömiä, jotta alueen huoltovarmuus voidaan turvata. Energiapuun käytön lisäämisen ohella alueella tulisi lisätä tietoutta raaka-ainepotentiaalin paremmasta hyödyntämisestä muun muassa eri sivuvirtojen ja kierrätyksen kautta. Sahateollisuuden sivuvirtoja hyödyntäviä pelletöintilaitoksia ja maatalous- sekä yhdyskuntajätettä hyödyntäviä biokaasulaitoksia, tulisi edistää kaukolämmön tuotannon monipuolistamiseksi. Tämän lisäksi uudenlaisia polttoon perustumattomia ratkaisuja kuten geolämpöä tai kaukolämpölaitoskokoluokan lämpöpumppuja tulee tukea, jotta Lapin energiajärjestelmä pystyy vastaamaan tulevien vuosikymmenten tarpeisiin.

Teksti:

Eero Purontaus | Lapin liitto
maaliskuussa 2021