Lapin tulevaisuuksia - pitkä aikaväli

Lapin tulevaisuuksia – osiossa pyritään hahmottamaan mahdollisia tulevaisuuksien kehityskulkuja maakunnassa. Tulevaisuuksista puhutaan monikossa, koska yhtä varmaa tulevaisuutta ei voida tietää.

Osioon kootaan jäsennettyä ennakointitietoa, jossa tulevaisuutta tarkastellaan pidemmällä aikavälillä (yli 2 vuotta). Täällä kuvataan myös ennakoinnin osuutta eri strategioissa ja strategisissa prosesseissa.

Lapin matkailun tulevaisuuskuvia

Lapin matkailun tulevaisuuskuvat laadittiin virittämään keskustelua Lapin matkailustrategian ja Lapin matkailun vision määrittelyn pohjaksi.

Tulevaisuuden koulutus-ja osaamistarpeet Lapin teknisillä aloilla

Lapin ELY-keskus, koulutuskeskus REDU, ammattiopisto Lappia ja Lapin ammattikorkeakoulu  sekä Lapin liitto (Tulevaisuus Lapista-hanke) teettivät selvityksen Lapin teknisen alojen tulevaisuuden koulutus-ja osaamistarpeista.

Työ- ja koulutusperusteinen maahanmuutto Lapissa

Työvoiman kohtaanto-ongelmat ja osaavan työvoiman saatavuuden haasteet ovat lisääntyneet Lapissa. Lapin maahanmuuttostrategiassa kuvataan työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton nykytilaa ja vastataan kehittämisehdotuksin ajankohtaisiin haasteisiin. Tästä osiosta löydät maahanmuuttoon liittyviä tilastollisia trendejä ja nostoja toimintaympäristöstä.

Lapin tulevaisuuskuvat 2040-luvulla

Lappi-sopimus on Lapin maakuntaohjelma vuosille 2022–2025. Se on kehittämisstrategia, joka esittää alueen toimijoiden yhdessä muodostaman kokonaiskuvan seuraavan neljän vuoden strategisesta kehittämisestä sekä rahoituksen suuntaamisesta. Tämä sivu avaa Lapin tulevaisuuskuvat 2040+ -skenaarioita, joiden pohjalta on on muodostettu Lapin tulevaisuuskuvat.

Maaseutuohjelman ennakointiprosessi

Lapin maaseutuohjelman laatimisen yhteydessä on toteutettu laaja ennakointiprosessi. Ennakointiprosessin yhteydessä on toteutettu megatrendien ja trendien kartoittamista, Delfoi -asiantuntijapaaneli, Erätauko-keskusteluja, sekä maaseutuohjelman skenaariotyöpaja.

Lapin sote-alan pienyrittäjyyden tulevaisuustarkastelu

Sote-pienyrittäjyyden tulevaisuustarkastelu on alan yritystoiminnan tahdonilmaus tulevaisuudesta ja sen tekemisestä - yhdessä.  Sen toivotaan avaavan sektorirajat ylittävää keskustelua paikallisen yritystoiminnan kehittämisestä.

Lapin muuttajat 2040

Katsaus Lapin muuttoliikkeeseen -selvityksessä esitellään viisi fiktiivistä potentiaalista Lappiin muuttajaa 2040-luvulla. Koska selvityksessä paneudutaan kuvaamaan monipuolisesti Lapin muuttoliikkeen nykytilannetta, on hahmojen tarkoituksena herättää keskustelua siitä, millaisia voisivat olla potentiaaliset Lappiin muuttajat kauempana tulevaisuudessa.

Lapin väestöselvitys ja muuttoliikkeen hinta 2030

Lapin väestöselvitys ja muuttoliikkeen hinta -raportissa analysoitiin tilastotiedon valossa Lapin tulevaa väestömuutosta ja sen vaikutuksia kuntien selviytymiseen ja palvelurakenteen muutoksen vaatimuksiin. Selvityksen mukaan Lapin väkiluku tulee laskemaan ja kuntien pitää sopeuttaa tulevaisuudessa palvelurakennettaan. Lapin liitto selvitti Lapin maakunnan tulevaisuuden näkymiä yhtenä osana EU-rahoitteista Lapin veto- ja pitovoimahanketta.

Itä-Lapin tulevaisuuskuva 2030

Itä-Lapin kunnat ideoivat Lapin liiton asiantuntijoiden kanssa Tulevaisuuden kunta 2030 -kierroksen. Talvella 2016-2017 järjestettiin jokaisessa kunnassa työpajat, joiden teemoina oli hyvinvointi ja elinvoima tulevaisuuden kunnassa. Työpajojen tavoitteena oli hahmottaa kuntalaisten ajatuksia ja toiveita siitä, millaisista asioista muodostuu elinvoima ja hyvinvointi vuonna 2030.