Lapin alueelliset kehitysnäkymät

Lapin alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on Lapin ELY-keskuksen yhdessä alueellisten asiantuntijaverkostojen kanssa muodostama näkemys Lapin ja Lapin seutukuntien nykytilasta ja lähiajan kehitysnäkymistä.

Lisätietoja


Lapin ELY-keskus,
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
johtava toimiala-asiantuntija Heino Vasara
tutkija Tuula Uusipaavalniemi

Lapin alueellinen tilannekuva ja kehitysnäkymät kevät 2020

Alueellinen tilannekuva ja kehitysnäkymät keväällä 2020 on ELY-keskusten yhdessä maakuntien liittojen kanssa muodostama näkemys maakuntien nykytilasta ja seuraavien kolmen kuukauden näkymistä. Arviointi painottuu koronapandemian vaikutuksiin alueiden elinkeinoelämälle ja työllisyydelle. Lisäksi raportti sisältää tietoa maakuntien suunnitteilla olevista elvytys- ja jälleenrakennustoimista. Katsauksen arviot on tuotettu toukokuun 2020 viimeisellä viikolla.

Lapin alueelliset kehitysnäkymät syksy 2019

Työvoiman saatavuus ja väestön väheneminen haastavat Lapin kehityksen

Lapin kehitys on myönteinen: työpaikkoja on syntynyt pk-yrityksiin ja työllisyystilanne on kohentunut, matkailijat ja investoijat ovat löytäneet alueen ja luonnonvaroille on kysyntää.

Positiivisen kehityksen haastaa työvoiman saatavuus. Työvoimaa alueelle houkutellaan muualta Suomesta ja ulkomailta, ja käytössä on perinteisen median lisäksi sosiaalisen median kanavat. Työvoiman saatavuuden lisäksi alueen haasteina on väestön väheneminen ja ikärakenne sekä useiden kuntien heikko taloustilanne.

Lappiin suunnitteilla merkittäviä investointeja

Lappiin on suunnitteilla tulevalle vuosikymmenelle merkittäviä investointeja, joiden kokonaisarvo on lähes 14 miljardia euroa. Investoinnit toisivat alueelle sekä mahdollisuuksia että haasteita. Selvitysten mukaan suunnitteilla olevat biojalostamot ja kaivoshankkeet parantaisivat alueen työllisyyttä ja vetovoimaa, mikä synnyttäisi kysyntää palveluille ja kaupalle ja verotulot kasvaisivat. Investointien edellytyksenä on parempi saavutettavuus maanteitse, rautateitse sekä satamien kautta. Biotuotetehtaat ovat synnyttäneet keskustelua hiilinielujen riittävyydestä.

Lapin näkymät positiivisia

Lapin elinkeinoelämän tilanne on nyt vakaa, mutta epävarmuutta luovat kauppakiistat, Brexit ja velkahuolet. Globaalit huolet heijastuvat myös Lappiin ja vaarantavat kansainvälistä kauppaa.

Matkailun vahva kasvu jatkuu ja näkyy investointeina eri puolilla Lappia. Metsäteollisuudella menee hyvin, mutta terästeollisuudella on kauppapoliittisia haasteita. Kaivoksilla on meneillään investointeja, jotka työllistävät runsaasti. Rakentaminen on ollut viime vuotta vilkkaampaa. Luovien alojen merkitys kasvaa Lapissa. Alkutuotannon näkökulmasta tämän vuoden kasvukausi oli vaihteleva ja haastava.

Yrityksille neuvontaa veto- ja pitovoimatekijöiden vahvistamiseen

Työvoiman saatavuus nähdään pk-yrityksissä kilpailutilanteen ja yleisen taloustilanteen lisäksi pahimpana kehittämisen esteenä. Rekrytointiongelmia on alkuvuoden aikana kokenut joka toinen työvoimaa hakeneista toimipaikoista. Ammattibarometrissa arvioiduissa ammateissa joka viidennessä arvioidaan olevan pulaa osaavista työnhakijoista. Työhakijapula-ammatit ovat lisääntyneet ja ammattien kirjo on laajentunut.

Työvoiman saatavuudessa on kyse alueen, paikkakuntien, alojen, ammattien ja työnantajien veto- ja pitovoimasta. Käynnistymässä oleva yrityksille suunnattu neuvontapalvelu tarjoaa työnantajille neuvontaa yrityksen veto- ja pitovoimatekijöiden vahvistamiseen eli apua muun muassa työnantajakuvan sekä rekrytointiosaamisen kehittämiseen.

Mikä on Lapin alueelliset kehitysnäkymät -katsaus?

Lapin alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on osa työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemaa Alueelliset kehitysnäkymät katsausta.

Alueelliset kehitysnäkymät -katsausta on laadittu vuodesta 2006 alkaen ja se on keskeinen osa lyhyen aikavälin alue-ennakointia. Katsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Kyseessä on laadullinen arvio, jossa keskeisessä roolissa ovat aluekehittäjien ja yritysten kehittämisen parissa toimivien henkilöiden näkemykset. Laadullista arviota tukevat tilastotiedot sekä alueelliset kyselyt ja barometrit mm. pk-yritysbarometri ja Ammattibarometri.

Arviointikohteita ovat elinkeinoelämä ja yritystoiminta, työttömyyden määrä ja rakenne sekä työvoiman saatavuus. Näkemykset tiivistetään plus-miinus-arvioihin. Arvioitavat ajankohdat ovat:
> nykyhetki suhteessa vuoden takaiseen
> tilanne puolen vuoden kuluttua verrattuna nykyhetkeen
> tilanne vuoden kuluttua verrattuna nykyhetkeen

Kehitysarviot kuvaavat alueen muutoksen suuntaa, ei arvioitavan asiakokonaisuuden tasoa alueella. Kehitysarviot eivät myöskään mahdollista alueiden välistä vertailua, vaan aluetta arvioidaan aina suhteessa alueen nykytilaan tai menneeseen kehitykseen.

Aiheeseen liittyviä linkkejä