Lapin alueelliset kehitysnäkymät

Lapin alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on Lapin ELY-keskuksen yhdessä alueellisten asiantuntijaverkostojen kanssa muodostama näkemys Lapin ja Lapin seutukuntien nykytilasta ja lähiajan kehitysnäkymistä.

Lapin alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2021

Toimintaympäristön nopeat muutokset ovat heijastuneet voimakkaasti Lapin elinkeinoelämään ja aluetalouteen

Koronaepidemian rajoitustoimet runtelivat voimakkaasti palvelualojen ja rajat ylittävää liiketoimintaa. Matkailun heijastevaikutukset eri toimialoille ovat olleet huomattavia ja palautumiseen liittyy vielä paljon epävarmuustekijöitä. Utsjoella haastaa Tenojoen kalastuskiellon aiheuttama äkillinen rakennemuutos.

Pandemialla oli vähän negatiivisia vaikutuksia teollisuuteen. Teollisuuden äkilliset rakennemuutokset (ÄRM) näkyvät suurteollisuuden irtisanomisina ja uuden jätti-investoinnin rakentamisena Kemi – Tornion seutukunnassa. Samanaikaisesti naapurimaassa Ruotsissa on käynnistynyt merkittäviä investointeja kaivos-, akku- ja metalliteollisuudessa.

Lapin yrityskannassa on keskimääräistä enemmän pien- ja mikroyrityksiä, joiden puskurit ja kyky joustaa ovat olleet erityisen kovalla koetuksella. Matkailutoimialalla liikevaihdon arvioidaan jäävän kuluvan vuoden osalta kolmannekseen normaalista.

Viimeisimpien kuukausien aikana työvoiman kysyntä on kasvanut erityisesti rakentamisessa sekä palvelu- ja hoiva-alalla. Rakentamisen työvoimatarvetta on lisännyt erityisesti Metsä Fibren Kemin biotuotetehdashanke, mutta myös pienempiä hankkeita on käynnissä. Palvelualalla kysynnässä ei ole palattu vielä aivan samalle tasolle kuin ennen pandemiaa. Matkailun työvoimatarpeisiin vaikuttaa olennaisesti, miten kansainvälinen matkailu avautuu.

Ilahduttavaa on Lapin väestökehityksen kääntyminen positiivisemmaksi. Useat Lapin kunnat ovat olleet tänä vuonna muuttovoittoisia. Tuoreen selvityksen mukaan tärkeimpiä syitä Lappiin muutolle ovat ainutlaatuinen luonto, parempi tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä, asumisen kohtuuhintaisuus sekä turvallisuus. Lapille etätyö ja uudenlaiset työjärjestelyt ovat mahdollisuus tilanteessa, jossa kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy.

Mikä on Lapin alueelliset kehitysnäkymät -katsaus?

Lapin alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on osa työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemaa Alueelliset kehitysnäkymät katsausta.

Alueelliset kehitysnäkymät -katsausta on laadittu vuodesta 2006 alkaen ja se on keskeinen osa lyhyen aikavälin alue-ennakointia. Katsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Kyseessä on laadullinen arvio, jossa keskeisessä roolissa ovat aluekehittäjien ja yritysten kehittämisen parissa toimivien henkilöiden näkemykset. Laadullista arviota tukevat tilastotiedot sekä alueelliset kyselyt ja barometrit mm. pk-yritysbarometri ja Ammattibarometri.

Aiheeseen liittyviä linkkejä