Lapin alueelliset kehitysnäkymät

Lapin alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on Lapin ELY-keskuksen yhdessä alueellisten asiantuntijaverkostojen kanssa muodostama näkemys Lapin ja Lapin seutukuntien nykytilasta ja lähiajan kehitysnäkymistä.

Lapin alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2022

Elinkeinoelämän murrokset haastavat toimijoita uusiin ratkaisuihin

Voimakkaat murrokset muokkaavat Lapin elinkeinoelämää. Rakennemuutokset, koronapandemia sekä Ukrainan sodan myötä asetetut Venäjä-pakotteet haastavat toimijoita uusiin ratkaisuihin. Lapin elinkeinoelämän uusi visio on olla pohjoisen Euroopan solmukohta, joka yhdistää luonnon kestävän käytön vastuulliseen kasvuun. Alueelliset kehitysnäkymät -katsaukseen on koottu lappilaisten asiantuntijoiden näkemyksiä alueen nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä.

Venäjä-pakotteiden ja Ukrainan sotatilan vaikutukset elinkeinoelämään ovat toistaiseksi olleet maltillisia. Välittömiä vaikutuksia ovat esimerkiksi joidenkin rakennushankkeiden peruuntumiset, raaka-aineiden saatavuuden vaikeutuminen, tavaroiden myyntiin ja tehtyihin kauppoihin liittyvät peruutukset sekä logistiikkahaasteet. Yritykset ovat oma-aloitteisesti lopettaneet kauppasuhteita ja yhteistyötä Venäjän kanssa ja lähteneet aktiivisesti etsimään korvaavia markkinoita.

Huolta aiheuttavat Venäjä-pakotteiden välilliset vaikutukset. Energian, elintarvikkeiden, raaka-aineiden ja komponenttien hintojen nousu sekä saatavuus voivat pidemmällä tähtäimellä heijastua elinkeinoelämään. Lisäksi vaikutukset voivat näkyä matkustushalukkuuden alenemisena, toimitusaikojen pidentymisinä sekä logististen haasteiden lisääntymisenä.

Kriisi vauhdittaa vihreää digisiirtymää ja ilmastonmuutoksen hillintää

Pohjoisen toimintaympäristön mahdollisuudet ovat kokonaisuutena edelleen positiiviset. Lähes puolet Lapin yrityksistä on kasvuhakuisia. Haasteisiin ja kriisiin sisältyy myös uutta liiketoimintapotentiaalia. Lapin mineraalit ja bioraaka-aineet ovat keskeisessä roolissa vihreän sähköistyvän yhteiskunnan kehittämisessä.

Investointipotentiaaliselvityksen mukaan Lapin teollisuudella on vahvistettuja tai toteutuksessa olevia investointeja noin 3 miljardilla ja suunnittelussa 7,3 miljardilla eurolla. Energiainvestointisuunnitelmia on vajaalla 4 miljardilla. Suuri osa Lapin teollisista investoinneista liittyy vihreän siirtymän toteuttamiseen. Energiasektorilla on isossa roolissa tuulivoiman rakentaminen ja muihin uusiutuviin polttoaineisiin liittyvät kehittämissuunnitelmat. Lapin keskeinen sijainti osana pohjoista Eurooppaa tarjoaa lappilaisille yrityksille mahdollisuuden osallistua myös Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan investointeihin.

Investoinnit lisäävät entisestään osaavan työvoiman tarvetta. Työvoiman kysyntä on jo Lapissa ennätyksellisen vilkasta ja työvoiman saatavuus on ollut vuosia keskeinen haaste. Laajan toimijaverkoston yhteistyönä laaditaan parhaillaan ELY-keskuksen vetämänä työvoiman saatavuuden toimenpideohjelmaa.

Mikä on Lapin alueelliset kehitysnäkymät -katsaus?

Lapin alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on osa työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemaa Alueelliset kehitysnäkymät katsausta.

Alueelliset kehitysnäkymät -katsausta on laadittu vuodesta 2006 alkaen ja se on keskeinen osa lyhyen aikavälin alue-ennakointia. Katsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Kyseessä on laadullinen arvio, jossa keskeisessä roolissa ovat aluekehittäjien ja yritysten kehittämisen parissa toimivien henkilöiden näkemykset. Laadullista arviota tukevat tilastotiedot sekä alueelliset kyselyt ja barometrit mm. pk-yritysbarometri ja Ammattibarometri.

Aiheeseen liittyviä linkkejä