Lapin tulevaisuuskuvat 2040-luvulla

Lappi-sopimus on Lapin maakuntaohjelma vuosille 2022–2025. Se on kehittämisstrategia, joka esittää alueen toimijoiden yhdessä muodostaman kokonaiskuvan seuraavan neljän vuoden strategisesta kehittämisestä sekä rahoituksen suuntaamisesta. Tämä sivu avaa Lapin tulevaisuuskuvat 2040+ -skenaarioita, joiden pohjalta on on muodostettu Lapin tulevaisuuskuvat.

Uusi maailmanjärjestys (skenaario 1)

 • Suomella on takanaan vaikea lama, josta on toivuttu
  loivaan kasvuun.
 • Kansainvälinen yhteistyötä leimaa blokkiutuminen ja
  Kiinan vaikutusvallan merkittävä kasvu. EU:n rivit
  rakoilevat ja unionista on eronnut jäsenmaita. Pakolaisuus
  lisääntyy konfliktien ja sääolojen muutoksen johdosta.
 • Aasian vahva rooli näkyy myös matkailussa ja kiinalaista
  pääomaa virtaa Eurooppaan.
 • Blokkiutumiskehityksen ja kauppasotien myötä teollista
  tuotantoa palaa Suomeen, joskin hiilineutraalisuus
  tavoitteista tinkien. Suomi ei saavuta vuoden 2035
  tavoitetta. Kilpailu luonnonvaroista kiihtyy ja Lappi
  näyttäytyy houkuttelevana resurssiaittana.
 • Suomi sähköistyy vahvasti kasvukeskusten vetämänä,
  haja-asutusalueiden panostaessa latausinfrastruktuuriin.
 • Työmarkkinoilla ei tapahdu merkittäviä uudistuksia ja
  perinteisten työsuhteiden rooli säilyy merkittävänä.
 • Vaikean taloustilanteen vuoksi sosiaaliturvaa on leikattu
  voimakkaasti.

Automaation yhteisö (skenaario 2)

 • Tekoäly ohjaa päätöksentekoa ja ihmiset identifioituvat
  teknologioihin valtioiden sijaan. Kansainvälisten IT-jättien
  valta kansainvälisessä sopimisessa kasvaa.
 • Ilmastonmuutoksesta nähdään selkeitä merkkejä ja
  arktisen alueen sulaminen kiihtyy. Sääolot ovat
  muuttuneet ailahteleviksi ja ääri-ilmiöt ovat yleistyneet.
 • Suomen talous on lähtenyt vaimeaan kasvuun, mutta
  huoltosuhteen heikkeneminen kuormittaa valtion
  taloutta. Sosiaaliturvajärjestelmä pohjautuu
  vastikkeettomiin universaaleihin etuuksiin ja perustulo
  otetaan käyttöön.
 • Teknologisen kehityksen myötä työnteon
  paikkasidonnaisuus vähenee. Työvoimaa haetaan
  globaaleilta, digitaalisilta työmarkkinoilta.
 • Suomalaisen vientiteollisuuden lippulaivoina toimivat
  teknologiateollisuus ja raskaan teollisuuden vahva
  automatisaatioasteen nousu.
 • Teknologisen kehityksen myötä hajautetun tuotannon
  rooli energiantuotannossa kasvaa. (ml. pienydinvoima).

Kestävyysmurros (skenaario 3)

 • Kansainvälinen yhteistyö, jonka keskiössä on
  globaalien kriisien torjunta, kukoistaa. Euroopan
  unioni löytää yhteisen sävelen ja integraatio
  jäsenmaiden välillä syvenee.
 • Suomen talous on onnistunut uudistumaan kriisin
  jälkeen. Uusia menestystarinoita on syntynyt ja
  osaajia pystytään houkuttelemaan.
 • Suomi on saavuttanut hiilineutraaliuustavoitteensa
  ja onkin yksi EU:n mallioppilaista.
 • Suomessa kulutusta ohjaa verotus ja tuotantoa
  energiatehokkuus, uusiutuvat materiaalit sekä
  kiertotalousajattelu.
 • Elinikäinen oppiminen toteutuu ja ihmiset
  kouluttautuvat joustavasti useisiin erilaisiin
  tehtäviin. Osaamista haetaan jatkuvasti lisää.
  Ihmisillä on useita työsuhteita ja tulonlähteitä
  samaan aikaan.
 • Hyvinvointipalveluiden ja vakuutusten
  hankkiminen on pitkälti yksilön harteilla ja julkisten
  palvelujen tarjonta on supistunut huomattavasti.

 

Skenaariotyössä on rakennettu kolme vaihtoehtoista Lapin ulkoisen toimintaympäristön tulevaisuuden kuvaa 2040-luvulle asti. Näiden avulla voidaan ennakoida tulevan toimintaympäristön kehitystä ja analysoida vaihtoehtoisten tulevaisuuksien vaikutusta.

EU-hankerahoituksella toteutettuun työhön ja aineiston laadintaan osallistui miltei 200 lappilaista eri sidosryhmien edustajaa koko maakunnasta.

Aiheeseen liittyviä linkkejä