Lapin SWOT

Lapin SWOT-analyysi on tiivistetty koonti koko toimintaympäristökuvauksessa esille nousseista Lapin tämän hetkisistä vahvuuksista ja heikkouksista sekä mahdollisuuksista ja riskitekijöistä vuoteen 2025.

Vahvuudet

 • monimuotoinen, kaunis ja puhdas luonto pohjoinen sijainti ja rajanaapurit sekä laaja kansainvälinen yhteistyö ja verkostot
 • rikkaisiin luonnonvaroihin perustuvat kehittyvät elinkeinot
 • jatkuvasti kasvava ja kehittyvä monipuolinen matkailu
 • yritysten liikevaihdon positiivinen kehitys
 • kattava tieverkko ja sujuva liikenne
 • oppilaitosten uudistumiskyky ja etäopetuksen edelläkävijyys
 • korkeakoulujen yhteistyö, erikoistuneet osaamisalueet sekä kasvavia elinkeinoja tukevat tutkimusalat
 • rikas lappilainen kulttuuri ja saamelaiskulttuuri
 • monipuoliset liikunta- ja vapaa ajanviettomahdollisuudet
 • turvallisuus
 • hyvät alueelliset, kansalliset ja kansainväliset verkostot
 • rohkea ja innovatiivinen ote aluekehityksessä

Mahdollisuudet

 • talouskasvun vahvistuminen ja työvoiman kysynnän lisääntyminen
 • uusiutuva energia, luonnonvarojen kestävä käyttö, kiertotalous, luonnontuotealat ja luovat alat vahvistuvina liiketoiminnan alueina
 • elinkeinojen muodostamat klusterit ja vahvistuvat verkostot yritystoiminnan tukena
 • Lappi-brändin positiivisen imun heijastauminen yritystoimintaan ja osaavan työvoiman saatavuuteen
 • saavutettavuuden edelleen paraneminen ja infrastruktuurin kehittäminen
 • toimivat maankäyttöratkaisut elinkeinoelämän kehittymisen ja viihtyisän elinympäristön tukena
 • oppilaitosten, tutkimuslaitosten, elinkeinoelämän ja julkissektorin yhteistyö tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa
 • kansainvälisen rahoituksen ja investointien saaminen Lappiin
 • kulttuurin hyödyntäminen kehittämisessä ja hyvinvoinnin lähteenä
 • digitalisaatio ja paikkariippumattomuus palveluiden kehittämisessä ja yritystoiminnassa
 • älyliikenteen uudet sovellukset ja palvelut

Heikkoudet

 • kansainvälistymisen korkea kynnys osalle pk-yrityksistä
 • toimialojen välinen yhteistyö riittämätöntä ja osin esiintyy vastakkainasettelua
 • omien tuotteiden määrä alueella ja innovaatioiden hidas kehittyminen
 • väestörakenteen vinoutuminen
 • korkea rakenteellinen työttömyys
 • palvelujen saatavuuden ja laadun vaihtelu kunnittain
 • Lapin kuntien heikko talous
 • harvaan asutun alueen haastavat olosuhteet
 • perusmaatalouden heikko tilanne

Riskitekijät

 • taloustilanteen epävarmuus ja siitä mahdollisesti johtuva palveluiden ja tuotteiden kysynnän vähentyminen
 • epäonnistuminen eri maankäyttöintressien yhteensovittamisessa
 • työmarkkinoiden nopeat muutokset, joiden johdosta osaaminen ja asiantuntijuus eivät pysy kehityksen mukana
 • koulutuksen ja tutkimuksen vastaamattomuus elinkeinoelämän tarpeisiin
 • tutkimustoiminnan ja koulutustarjonnan keskittyminen valtakunnallisesti muutamiin keskuksiin
 • tiestön kunnon heikkeneminen
 • saavutettavuusratkaisuiden lyhytjänteisyys
 • lentoasemien määrän väheneminen
 • palvelut keskittyvät ja lähipalvelut vähenevät
 • väestön ikääntymisen ja vähenemisen myötä alueen uudistumiskyky heikkenee