Viimeisten vuosien aikana Lapin toimintaympäristö ja myös laajempi ympäröivä yhteiskunta ovat kokeneet merkittäviä haasteita työllisyydessä, työmarkkinoiden kohtaannossa ja alueiden elinvoimassa. Tilanne jatkuu edelleen epävarmana ja haastaa Lapin elinvoimaa. Lapin ELY -keskuksen Koordinoiden rakennemuutokseen ja kohtaantoon -hanke vastaa Lapin alueen toimijoiden tarpeisiin laatimalla elinvoimaa ja työllisyyttä edistävän yhteistyön toimintamallin, jossa hyödynnetään monipuolista tietoaineistoa ja tiedolla johtamista. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan ketteriä kehittämistoimenpiteitä eri työnhakijakohderyhmille ja kehitetään erilaisia malleja vaikutusten seurantaan. Hankkeessa tuodaan esille kehittämistarpeita edelleen hankkeistettaviksi. Hankkeen esimerkkitapauksia ovat MetsäFibre, Veitsiluoto, Lapin matkailu ja Utsjoki.

Rakennemuutostilanteista palautumiseen ja alueiden kehittymiseen vaikuttaa suotuisasti monialainen yhteistyö sekä osaamisen hyödyntäminen yritysten ja muiden avaintoimijoiden välillä. Keskeistä on myös olennaisen tiedon koonti, analysointi, seuranta ja välittäminen yhteistyöverkostoissa. Hanke toteuttaa ostopalveluna tiedolla johtamisen perehdytyskokonaisuuden, jonka kohderyhmänä ovat Lapin alueen keskeiset aluekehitystoimijat. Perehdytyskokonaisuuden avulla pyritään vahvistamaan toimijaverkoston kykyä hyödyntää tietoa päätöksenteossa ja kehittämistoiminnassa sekä nostaa toimijaverkoston kykyä johtaa tiedolla. Lisäksi palvelun tavoitteena on vahvistaa olemassa olevan ennakointitiedon linkittämistä osaksi päätöksentekoa ja pitkäjänteistä kehittämistä ja lisätä ennakointitiedon hyödyntämistä (rakenne)muutostilanteiden eri vaiheissa.

Hankkeessa pyritään aktiivisesti löytämään väyliä ja tapoja edistää työ- ja koulutusperusteista maahanmuuttoa sekä eritoten maahanmuuttaneiden työllisyyden noston sekä työmarkkinoille pääsyn parantamiseen. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa toteutetaan yrittäjille ja työnantajille suunnattuja tapahtumia yritysten kv-työvoiman rekrytointi- ja johtamisvalmiuksien parantamiseksi. Osana työvoiman kohtaantoa edistäviä toimenpiteitä hankkeessa laaditaan Lapin maahanmuuttostrategia yhteistyössä maakunnallisten toimijoiden kanssa.

Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2021 – 31.8.2023. Hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (100 %) ja hankkeen kokonaisbudjetti on 508 900 euroa.

 

Lisätiedot:

Projektipäällikkö, Satu Pekkala, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi, p. 0295 037 125

Projektikoordinaattori, Riitu Pirkkalainen, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi, p. 0295 037 132

Projektisuunnittelija Sanna Peltoniemi, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi, p. 0295 037 407


Muita uutisia