Lapin matkailun kehitys 2020 ja 2021

Matkailu on Lapissa tärkeä elinkeino ja keväällä käynnistyneen Covid-19 pandemian takia toimiala on suurien haasteiden edessä. Tälle sivulle  kootaan tärkeimmät tunnusluvut matkailun kehityksestä vuonna 2020 ja alkaneesta vuodesta 2021.

Rekisteröityjen yöpymisten kehitys 2020 ja 2021

Rekisteröidyn majoituksen myynti oli vuonna 2020 yli 36miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2019. Vuoden ensimmäiset kuukaudet oli myynti vielä lähes kaikissa kohteissa hyvässä kasvussa. Mutta erityisesti maaliskuussa loppunut kansainvälinen kysyntä ja menetetty pääsiäissesonki näkyy luvuissa.Lapin matkailu on varsin riippuvainen talvesta. Talven osuus vuosittaisista rekisteröityneistä yöpymisistä on lähes kaksi kolmasosaa ja majoitusmyynnistä jopa yli 70 %. Talvella (marras-huhtikuu) kansainvälisten matkailijoiden osuus on jo pitkään ollut suurempi kuin kotimaisten osuus ja etenkin viime vuosien aikana kasvanut merkittävästi.  Viime vuonna majoitusmyynti oli  123 milj€, josta tammi- maaliskuussa kertyi yli 75 miljoonaa.  AirBnb myynti on kasvoi Lapissa yli 14miljoonaa ja oli  yli 48 milj€ vuonna 2020.  .  Alla olevissa kuviosta löytyy rekisteröityjen yöpymisten ja yhteenlasketun majoitusmyynnin kehitys eri alueilla. 
 

Rekisteröityjen yöpymisten kehitys 2005-2020 tuo esiin pandemian vaikutusta pitkän aikavälin kehitykseen. Matkailun Lapissa jäi viime vuonna lähes samalle tasolle kuin vuonna 2006.

Kuukausittaisessa vertailussa joulukuun 2020 yöpymisten määrä jäi 400000 pienemmäksi ja tammikuussa 2021 pudotusta oli yli 280 000 yöpymistä.
Kuvioissa alla esitetty joulukuun ja tammiikuun yöpymisten kehitys viime vuosikymmellä.

 

Matkailun kehitys Covid-19 epidemian jälkeen

Matkailun kehitysnäkymien arvionnissa käytämme pohjana TEM:n antamien suosituksien mukaista tietojen koostetta matkailutoimialaan laskettavista toimialaluokista. Matkailun ydinklusterin toimialoja ovat majoitus, ravitsemistoiminta ja ohjelmapalvelusektori. Liitännäisinä toimialoina huomioidaan Vuokraus- ja leasing ja liikenteen toimialoja. Lapissa matkailutoimialojen liikevaihto on kehittynyt vuoden 2017 780 miljoonasta vuoden 2019 n. 870 miljoonaan. Tiedot ovat osin vielä ennakkotietoja, mutta tarkentuvat helmikuussa.

Nopeinta kasvu on ollut ohjelmapalveluissa ja majoituksessa.

Matkailun palautuminen ja kysynnän kehittyminen pandemian jälkeen on merkittävä tekijä Lapin matkailun tulevaisuudella. TEM on yhdessä mm. MaRa Ry:n ja Tilastokeskuksen kanssa arvioinut matkailun palautumista jo useaan kertaan kriisin aikana. Tuorein arvio julkaistiin maaliskuussa 2021 ja perustuu kahteen skenaarioon. Optimistisessa näkymässä matkailun toipuminen käynnistyy heinäkuussa 2021 ja pessimistisessä vasta alkutalvesta 2021. Kehityksen arviointi perustuu kansainvälisiin, kansallisiin ja alueellisiin
tutkimuksiin ja arvioihin koronaviruspandemian laadullisista ja määrällisistä vaikutuksista matkailualalle ja alan kehityksestä pandemian aikana ja jälkeen.

Muun muassa seuraavat arviot ovat olleet mukana arvionnissa.

• UNWTO (7.5.2020) arvioi kansainvälisten saapumisten
vähenevän 60–80% vuonna 2020.
• OECD:n (2.6.2020) arvion mukaan korona supistaa
kansainvälistä matkailua (saapumisia) 60% tai 80% riippuen
siitä, toipuuko ala heinä- vai joulukuussa 2020.
• WTTC (17.6.2020) arvion mukaan kansainväliset saapumiset
supistuvat 41–73% vuonna 2020.
Laajan taustaaineiston perusteella on valittu matkailukysynnän kehitykseen vaikuttavat tekijät, joiden kehittyminen on suhteutettu matkailutilinpidon lukuihin ja kansallisesti on hyödynnetty Tilastokeskuksen tätä tarkoitusta varten kehittämää laskentamallissa.

Lapin matkailutulon kehitykseen on Lapin matkailustrategia 2020-2023 laatimisen yhteydessä tehty skenaariolaskuri, joka pohjautuu Tilastokeskuksen tilinpäätöstietoihin, majoitus ja liikennetilastoihin sekä Lapissa tehtyihin matkailun aluetalousselvityksiin. Tällä laskurilla on laadittu matkailutulon kehityslaskelma, jossa käy esiin 2020-2023 vuosille laaditun Lapin matkailustrategian tavoitteet ja syyskuussa julkaistut, optimistinen ja pessimistinen, näkemys matkailun toipumisesta. Optimistinen kehitys perustuu matkailun käynnistymiseen joulukuussa 2020 ja pessimistinen marraskuussa 2021.

Lapin laskelmia koskevat luvut pohjautuvat tilinpäätöstietohin vuoden 2019 osalta ja matkailukysynnän lukuihin vuoden loppuun 2020.
Vuosiluvut laskelmassa ovat ns. matkailuvuosia eli 2019 sisältää kesäkauden 2019 ja talvikauden huhtikuuhun 2020, joten siinä käytetään matkailun tilastoista toteutuneita lukuja.

Tämän hetken laskelman mukaan matkailuvuoden 2019  matkailutulo oli n. 830 miljoonaa euroa ja vuoden 2020 osalta jäädään n.  n. 400 miljoonan euron tasolle. Alla olevassa kuviossa on näkyvillä kasvuennustetta palautumisen suhteen. .