Klusteripuheenjohtajat

Ennakoinnin toimialaklustereiden puheenjohtajat kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa. Kokoontuminen edistää ja tukee toimialaklustereiden yhteistyötä ja verkostoitumista sekä hyvien käytäntöjen leviämistä. Kokoukseen osallistuu toimialaklusterien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja ennakointivastaavat. Kokouksessa muodostetaan yhteistä tilannekuvaa Lapin keskeisten toimialojen ja elinkeinoelämän tilasta, näkymistä, tulevaisuuskuvista ja toimialojen yhteisiä haasteita ja haetaan niihin ratkaisuja.

Yhteinen tilannekuva ja tulevaisuusnäkymät

Klusteripuheenjohtajat ja ennakointivastaavat kokoontuivat 10.2.2023 luonnonvaraklusterin koolle kutsumana Ammattiopisto Lappian Maaseutuyrittäjyyden osaamiskeskuksessa.

Klusterikuulumisten ja -näkymien pohjalta muodostettiin yhteistä tilanne-/kehityskuvaa. Työvoiman saatavuus nähtiin kaikkien toimialojen ja toimijoiden yhteiseksi haasteeksi nyt ja tulevaisuudessa. Työvoiman saatavuus kytkeytyy vahvasti myös omavaraisuuteen ja huoltovarmuuteen. Työvoimakapeikot muodostavat huoltovarmuusriskin.

Osaajatarpeet on nähtävä isona kuvana kattaen koko Suomen ja naapurimaiden pohjoisosien työvoimatarpeet, jotka edellyttävät yhteisiä ponnistuksia kansainvälisessä osaajamarkkinoinnissa. Toisaalta tarvitaan lappilaista yhdessä tekemistä ja viestintää Lapin työmahdollisuuksista ja Lapista asuinpaikkana. Osaajamarkkinoinnin kohderyhmien määrittelyssä yritykset ovat tärkeässä osassa. Tarvitaan myös konkreettisia tekoja asuntopulan ratkaisemiseksi.

Klusteripuheenjohtajat haastoivat lappilaiset yrittäjät ammattien ja työmahdollisuuksien markkinointiin ja tutuksi tekemiseen sekä tarjoamaan harjoittelu- ja kesätyömahdollisuuksia. Lisäksi nähtiin tarve lisätä yritysten valmiuksia hyödyntää oppilaitosten ja TE-palvelujen välineitä osaamisen kehittämisessä rekrytoinnin tukena.

Lapin alueen toimijat ovat tarttuneet yhdessä työvoiman saatavuushaasteeseen laatimalla toimenpidesuunnitelman osaavan työvoiman saatavuuden edistämiseksi. Toimenpidesuunnitelman ryhmien – kohtaanto, osaaminen, veto-/pitovoima/infra – toiminta ja toimeenpano käynnistyvät maaliskuun aikana.

Vuosittaiset teemat

Vuosittain sovitaan yhteinen Lapin eri toimialojen näkökulmasta keskeinen teema, johon perehdytään ja jota käsitellään puheenjohtajakokouksissa ja toimialaklustereiden kokouksissa vuoden aikana. Teemat ja kooste niihin liittyvistä nostoista, näkymistä ja tarvittavista toimista:

  • Omavaraisuus - vuoden 2023 teema

    Helmikuun kokouksessa huoltovarmuuteen, ennakointiin ja omavaraisuuteen puheenjohtajia ja ennakointivastaavia perehdytti johtava varautumisasiantuntija Ville Anttila Huoltovarmuuskeskuksesta. Huoltovarmuuskeskuksen alueellista ja toimialatoiminnasta lisätietoa täältä

    Huoltovarmuus on koko yhteiskunnan kattava toimintamalli, jota rakentavat viranomaiset, kansalaiset ja elinkeinoelämä. Omavaraisuudella varmistetaan toiminnan jatkuvuus myös häiriötilanteessa. Kansalaisen 72 tunnin varautumisvalmiuden lisäksi on tärkeää tarkastella, millainen on yrityksen 72 tuntia. Omavaraisuus ja huoltovarmuus liittyy aluekehittämiseen, alueen elinvoimaan ja kytkeytyy myös työvoiman saatavuushaasteeseen.

    Omavaraisuus-teemaan palataan syyskuussa, jolloin tuodaan keskusteluun, millaisia näkökulmia klustereiden kokouksissa on noussut esille teemaan liittyen.