Luonnonvara-ala

Luonnonvara-alan toimialaklusteri havainnoi tulevaisuuden mahdollisuudet ja pullonkaulat yritysten ja koulutuksen näkökulmasta, jotta ala pääsee siihen vauhtiin, minkä luonto Lapissa mahdollistaa. Tavoitteena on myös verkostoituminen muiden alojen kanssa.

Toimialan näkymät Lapissa

Luonnonvara-ala on vahva lappilainen toimiala. Pk-yritysten määrä alalla lisääntyy, kuten myös alihankinta yritysten ulkoistaessa toimintojaan.

Perusmaataloudessa on meneillään laskeva trendi tilojen määrän osalta. Vastaavasti tilojen koot ovat suurenemaan päin, joten tuotantomäärä kokonaisuudessaan säilyy. Maataloudessa tapahtuu eriytymistä suurten yksiköiden, lähiruoka- ja luomutuotannon välillä. Erityisesti kasvukuntien ja matkailukeskusten lähettyvillä lähiruoan kysyntä kasvaa.

Metsäsektorilla yleistyy yrittäjyysmäinen toiminta ja muun muassa bioenergian käyttö lisääntyy.

Luonnon virkistyskäytön puolella ovat Lapin kävijämäärät  nousussa, mikä lisää myös ylläpitotoimintojen määrää retkikohteissa. Lapissa ei kuitenkaan osata vielä kunnolla tuotteistaa luontoon liittyviä ohjelmapalveluita.

Porotalouden valtti on sen monipuolisuus. Se voidaan kytkeä myönteisesti elintarvikkeisiin, luontoon, luonnonmukaisuuteen, elämyksiin ja matkailuun. Viime vuosina peruselinkeino onkin monitoiminnallistunut sillä oheen on syntynyt uusia lisäansaintamahdollisuuksia kuten poro-ohjelmapalvelut, lihan pienjalostus ja suoramyynti. Porolla on kysyntää, joten mahdollisuuksia näiden oheispalvelujen kehittämiselle on edelleen.

 • Vahvuudet

  • Lapin hyvä imago: arktisuus, puhtaus
  • Luomu ja lähiruoka
  • Porotalous
  • Kotimainen laadukas raaka-aine
  • Osaava työvoima

   

  (13.3.2014, Luonnonvara-alan klusteri)

 • Heikkoudet

  • Ei hallita tuotteistamista (mm. matkailuun) ja markkinointia
  • Yrittäjyys ei kaikilla hanskassa
  • Luontopalveluista kertominen, myös ulkomaalaisille
  • Pitkät etäisyydet, markkinat kaukana
  • Alhainen jalostusaste
  • Kausiluonteisuus
  • Yhteistyön puute
  • Toiminnan aloituskustannukset suuret, rahoitus ongelmana
  • Lupaprosessit raskaita ja hitaita
  • Huono infra (tiestö, nettiyhteydet)

   

  (13.3.2014, Luonnonvara-alan klusteri)

 • Mahdollisuudet

  • Tuotteistaminen
  • Luonnontuotteiden ja lähiruoan kysynnän kasvu
  • Tuotteiden jalostusasteen nostaminen
  • Bioenergian kysynnän kasvu
  • Monialayrittäjyys
  • Yhteistyön lisääminen ja erikoistuminen todelliseen asiantuntijuuteen
  • Yhteistyö matkailualan kanssa
  • Tuote- ja palvelumuotoilun innovaatiot

   

  (13.3.2014, Luonnonvara-alan klusteri)

 • Uhat

  • Koulutustarjonnan heikkeneminen
  • Palvelujen keskittyminen
  • Kilpailu osaavasta työvoimasta
  • Nuoret eivät usko alan tulevaisuuteen ja lähtevät pois
  • Tieverkko menee kulkukelvottomaksi
  • Luonnontuotealan tulokset eivät näy tilastoissa vaan uppoavat toisille toimialoille

   

  (13.3.2014, Luonnonvara-alan klusteri)

Toimialan tulevaisuuden haasteet

Haasteita toimialalle luovat väestörakenteen muutos ja yrittäjien korkea ikä. Alkutuotannossa toimivien yrittäjien määrä vähenee jatkuvasti ja osaavan työvoiman saanti on haasteellista. Tulevat sukupolvenvaihdokset tuovat haasteita koko toimialan piiriin ja tukea tarvitaan jatkajien löytämiseksi.

Maatalousyrittäjyys nähdään entistä suuremmaksi riskiksi epävakaan tulevaisuuden vuoksi. Tuottajahintojen tulisi pysyä tasapainossa tuotantokustannusten kasvun kanssa.

Luonnonvara-alalle tuovat myös haasteita muuttuva tukipolitiikka ja lainsäädäntö EU:n ja Suomen valtion taholta sekä ympäristöhaasteet. Infrastruktuurin ylläpitäminen sekä tiestön että viestinnän osalta on tärkeää. Myös alan investointeja tulisi tukea.

Luonnon virkistyskäytön haasteena on alueiden kestävä käyttö sekä palvelujen laadun ja määrän säilyttäminen kävijämäärien kasvaessa.

Porotalous on sosiaalisesti kestävää. Teknologian hyödyntämisestä huolimatta porotaloudessa on edelleen kiinni suuri määrä ihmisiä. Porotalousyrittäjien taloudellinen tilanne on haasteellinen. Tuotantokustannukset nousevat nopeammin kuin poronlihasta saatava hinta. Siksi kannattavuus onkin elinkeinon tulevaisuuden kannalta tärkeä asia. Lisäksi merkittäviä haasteita elinkeinolle aiheuttavat pedot ja muu maankäyttö.

Toimialan mahdollisuudet

Lapissa toimialan mahdollisuuksia luovat luonnon ja elinympäristön puhtaus, väljyys, hiljaisuus sekä turvallisuus. Luonnon virkistyskäytön näkökulmasta luontoarvot ja retkeilytoiminnot tulevat tulevaisuudessa olemaan yhä tärkeämmässä asemassa kaupungistumisen vastapainona, kuten myös luonnon terveysvaikutukset fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin.

Lapissa sijaitsevat myös Euroopan suurimmat luonnontuotteiden keruualueet (99% Lapin alueesta), joilta saadaan korkealaatuisia raaka-aineita. Kotimaisen ruoan arvostus kasvaa ja myös Lappiin on mahdollista rakentaa toimiva lähiruokaketju ja tuottaa yhä suurempi osa Lapissa kulutetusta ruoasta omassa maakunnassa. Alkutuotannossa toimivilla ammattitaitoisilla yrittäjillä on mahdollisuus hyvään elantoon ja palkata myös työntekijöitä.

Metsäsektorin raaka-ainevarat ovat riittävät ja laadukkaat ja metsien tuotto on parantunut ilmastonmuutoksen myötä. Lapin metsien kasvu on huomattavasti suurempi kuin niiden vuosittainen käyttö. Metsäsektori työllistää huomattavassa määrin ja mahdollistaa jatkojalostuksen sekä tulevaisuuden innovaatioiden hyödyntämiesen mm. puurakentamisessa.

Toimialan kehittymisen mahdollisuutena on verkostoituminen monialaisesti ja sitä kautta uusien rajapintojen ja innovaatioiden luominen uuteen yrittäjyyteen, mm. matkailualan kanssa. Uusia edellytyksiä luovat myös arktisuuden hyödyntäminen sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset. Biotalouden vahva tuleminen luo alalle uusia mahdollisuuksia mm. energiasektorin ja polttonesteiden paikallisessa tuotannossa. Lisäksi green carea voidaan hyödyntää osana matkailua ja terveydenhoitoa.

Työllisyysnäkymät

Luonnonvara-alan työllisyysnäkymät ovat uusien innovatiivisten avausten ja alihankintatyön lisääntymisen vaikutuksesta hyvät, unohtamatta perinteistä toimintaa. Toimialalle tulevien uusien ammattien (mm. bioenergia-alan ja hyvinvointialan työpaikat) myötä ala kasvaa ja kehittyy ja työllisten määrä lisääntyy. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaamisessa tulee huomioida myös työperäisen maahanmuuton mahdollisuudet ja haasteet.

Vaikka maatalouden yritysten kokonaismäärän odotetaan  vähenevän, tarvitsevat alkutuotannon suuret yksiköt ammattitaitoista työväkeä sekä ympärivuotiseen että kausityöhön. Lisäksi alkutuotannon jatkojalostuksen työpaikkojen määrä tulee kasvamaan ja jatkojaostukseen tulee myös panostaa. Maatalousalan yrittäjien määrä on kuitenkin vähenemässä.

Tulevaisuudessa luonnonvara-alan työ tulee olemaan entistä pirstaleisempaa ja osaaminen verkottunutta. Lisäksi haasteena on alan koulutuspaikkojen säilyttäminen Lapissa.

Toimialan tulevaisuuden osaamisalueita

Tulevaisuudessa luonnonvara-alalla tarvitaan entistä enemmän monialaosaajia ja -yrittäjiä. Alan perusosaamisen lisäksi tarvitaan yhä enemmän rajapintaosaamista muiden alojen kanssa. Yhteistyö matkailualan kanssa vaatii tuotteistamasta ja erilaisten luonnonvara-alaan liittyvien matkailupakettien parempaa kehittämistä (mm. kalastus, maatilamatkailu, marjanpoiminta).

Luonnonvara-alalla tarvitaan tulevaisuudessa lisää osaamista verkostotoiminnassa, alihankinnassa, sopimusasioissa sekä sähköisen kaupan kasvaessa myös sähköisessä markkinoinnissa ja myynnissä. Alkutuotannossa on tärkeää liiketaloudellinen osaaminen, jotta tilojen toiminta saataisiin kannattavaksi kullekin sopivalla toimintakokonaisuudella. Luonnon virkistyskäytön näkökulmasta osaamista tarvitaan myös asiakaspalvelutaidoissa ja kielissä. Lisää osaajia tarvitaan mm. green caren, bioenergian ja kalanviljelyn/vapaa-ajan kalastuksen alueilla.

Alalle on myös tärkeä tehdä riittävän laajat osaamistarvekartoitukset, jotta todelliset koulutustarpeet saataisiin esille.

(13.3.2014, Luonnonvara-alan klusteri)


Ennakointikatsaus 2020

Ennakoinnin toimialaklusterien toteuttavamassa ennakointiharjoitteessa selvitetään toimialan tulevaisuuden näkymiä.

Luonnonvara-alaan seuraavan 5 vuoden aikana keskeisimmin vaikuttavat tekijät/muutostekijät

Ilmastonmuutos – Väestön ikääntyminen – Teknologinen kehitys – Digitalisaatio

Fyysiset kasvuolosuhteiden muutokset – Kiertotalous – Raaka-aineen saatavuus

Huoltovarmuus – Omavaraisuusasteen nosto – Kotimaisen työn arvostuksen kasvu

Globaalit uhkat – Turvallisuus – Pandemiat – Kestävä kehitys – Vastuullisuus – Ympäristötietoisuus

Matkailun kehitys – Ruokamatkailu – Lähiruoka-ajattelutrendin voimistuminen – Kulttuuri – Paikallisuus

Metsä-/biotalouden suurhankkeet – Metsäteollisuuden kehitys – Metsänomistajuuden rakennemuutos

Markkinavaihtelut – Nopeat muutokset/sopeutumistarve – Kuluttajakäyttäytymisen muutokset

EU-tukikehitys – EU-säädökset + Suomen tulkinnat

Hyvinvointitrendi – Uudet ravitsemissuositukset – Funktionaaliset elintarvikkeet – Luonnonlääkintä

Saavutettavuus – Infra – Tietoliikenneyhteydet

Miten toimiala näyttää kehittyvän seuraavan viiden vuoden aikana?

 • Omavaraisuuden arvostus nousee – Puhtaiden laadukkaiden tuotteiden kysyntä ja elintarvikevienti kasvaa
 • Uudet teknologiset ratkaisut parantavat liiketoiminnan mahdollisuuksia
 • Koulutus kehittyy entistä tarvelähtöisempään ja ketterämpään suuntaan
 • Pienten tilojen määrä vähenee – tilakoko kasvaa – Erikoistuminen lisääntyy
 • Palkatun työvoiman tarve tiloilla kasvaa – Osaamisvaatimukset kasvavat, mm. liiketoiminta-/työnantajaosaaminen
 • Isot metsätalouden investoinnit
 • Uusia viljeltäviä kasveja tuotantoon, kokeiluja/testausta – Tuotantoeläinpuoli monipuolistuu
 • Suoramyynti tiloilta lisääntyy/kiinnostus tiloilla jatkojalostettuihin tuotteisiin mm. maidon jalostus itse
 • Teknologian kehittyminen suoramyyntiin, jakeluun, myyntikanaviin mm. verkkokaupat – tuottajan mahdollisuudet myydä tuotteitaan lisääntyvät..

Mitkä ovat toimialan keskeisimmät haasteet/pullonkaulat seuraavan 5 vuoden aikana?

 1. Raaka-aineen saatavuus, hinta ja laatu (esim. kylmäketju marjanpoiminnassa) – Jalostusasteen nosto/tuottajalle enemmän – Investoinnit
 2. Markkinointiosaaminen ja siihen liittyvät vaatimukset mm. sertifioinneista – Brändi/tarinallistaminen – Kysynnän ja tarjonnan kohtaamisongelmat digitalisaatiokehityksestä huolimatta, kun informaatiokenttä kasvaa ja pirstoutuu – Yhteisen kylmäkuljetusmahdollisuuden puute/digitalisaation tuki, esim. tuotteita kysyntäalueelle Ouluun – Valtakunnallisen kerääjärekisteri koulutettujen kerääjien ja ostajien kohtaamiseen – Yksityisille alusta myydä esim. marjoja, lähiruokaa
 3. Viennin lisääminen, uudet markkinat – vientiagentit kapeille markkinoille/pieniin volyymeihin vaihtoehtoja, oikean markkinan löytäminen/yhteistyökuviot, jotka realistisia myös pienille tuottajille
 4. Osaavan työvoiman saaminen – ala saatava houkuttelevaksi myös nuorten keskuudessa, keinoina esim. some-kampanjat – Työntekijämarkkinoiden hiipuminen
 5. Saavutettavuus koko Lapissa, infra

Mitä keskeisiä muutoksia on tai voi olla näköpiirissä 1-5 vuoden sisällä alan koulutus- ja osaamistarpeissa?

 • Metataitojen vaatimus kasvaa eli yleiset taidot mm. työelämäosaaminen, viestintäosaaminen jne.
 • Elinikäinen oppiminen korostuu, kun kaikki muuttuu koko ajan – Pitkäjänteinen kouluttautuminen muuttuu enemmän ‘osa-aluepalikoiksi’, joita voi suorittaa omaan tahtiin kurssiluontoisesti, mikä saattaa vaikeuttaa todellisen osaamisen tason arviointia (kouluttajana, työnantajana tai raaka-aineostajana)
 • Johtamis- työnantaja- ja liiketoimintaosaaminen on entistä tarpeellisempaa, kun on henkilöstöä ja kannattavuus riippuu osaamisesta
 • Digitaitojen kehittäminen tärkeää, esimerkkinä tästä maatalouden rehuntuotannon innovaatio digipaali
 • Viennin markkinaosaaminen
 • Ympäristöosaaminen korostuu – käsitys ympäristökuormittavuudesta ja siihen vastaamisesta
 • Valmiusajattelukyky poikkeus-/häiriötilanteisiin
 • Laatikon ulkopuolella ajattelua koulutuksessa, uuden hakemista/alan mahdollisuudet
 • Korkean teknologian mahdollisuudet (vrt. fotoniikka ja avaruusteknologia)
 • Luonnonvaratuntemus/hyödyntäminen kansalaistaitona – läpi kaikkien kouluasteiden
 • Nuorten kiinnostus luonnonvara-alasta kasvaa ilmastonmuutoksen seurauksena

 

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Toimialan ennakointia ja tutkimusta