Kaivos- ja teollisuusklusteri

Kaivos- ja teollisuustoimialaklusterissa havainnoidaan Lapin teollisuuden kehittymistä kokonaisuutena, ml. suurteollisuus, teollisuuspalvelut sekä malminetsintätoiminta. Toimialalle on tärkeää, että alueella kehitetään osaamista yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa ja panostetaan toimialan vetovoimaisuuteen.

Toimialojen näkymät Lapissa

Toimialat ovat rakennemuutoksessa. Kaivosalalla on panostettu toiminnan jatkumiseen tulevaisuusinvestoinneilla.  Teollisuudessa näkymät ovat positiiviset, mutta raaka-aine- ja komponenttipula haastavat kasvua. Tällä hetkellä eletään muutoksessa, jossa kaivos- ja biopuuteollisuuden megatrendit ovat tulevaisuuden voimavaroja, joista etenkin Lappi hyötyy.

Toimialan tulevaisuuden haasteet

Haasteita alalle tuovat kuljetusta koskevat kysymykset esim. rikkidirektiivi ja ratahankkeet. Lisäksi edullisen energian turvaaminen ja turpeenpolton tulevaisuus tulevat vaikuttamaan alan tulevaisuuteen. Alaa koskettaa myös väestön ikääntymisestä johtuva työvoimaresurssien väheneminen. Paperialan työpaikat tulevat vähenemään, paperin kysynnän vähetessä. Entä mitä tapahtuu, jos ennakoidut kaivoshankkeet eivät toteudu?

Haasteena on löytää yritysten osaamiselle vientiä ulkomaille, jos kotimaan kysyntä ei vedä. Lisäksi on tärkeää vahvistaa yrityskohtaista osaamista ja hyödyntää alan laajaa osaamista esimerkiksi muodostamalla pk-yritysten verkosto palvelemaan isoja yrityksiä. Tärkeää on myös löytää yhteinen näkemys luonnon käytön intressiryhmien (esim. kaivos / matkailu) kanssa.

Toimialan mahdollisuudet

Toimialalle luo kasvumahdollisuuksia kaivannaisteollisuuden kasvunäkymät. Lisäksi mahdollisuuksia luovat teknologian kehittyminen sekä vaihtoehtoiset ja uudet tavat käyttää raaka-aineita mm. puuta. Suuret projektit Pohjois-Kalotilla luovat uusia mahdollisuuksia pk-yritysten verkostoitumiseen ja kasvuun.

Korkeakoulutuksen ja peruskoulutuksen varmistaminen alueella tukee alan tulevaisuutta. Aloille on helppo kouluttaa uutta työvoimaa.

Työllisyysnäkymät

Toimialan tulevaisuuden osaamisalueita


Toimialan ennakointia ja tutkimusta

Aiheeseen liittyviä linkkejä