Ennakoinnin työkalupakki

Ennakoinnin työkalupakki on suunniteltu Lapissa toteutettujen ennakointiosaamisen koulutusten rakennetta mukaillen.

Ennakointi on aktiivista tulevaisuuden tekemistä, johon jokainen voi antaa oman panoksensa. Ympärillä olevia muutoksia havainnoimalla ja tulkitsemalla yhdessä toisten kanssa suunnataan katse tulevaisuuteen. Ennakointi on avointa, osallistavaa sekä toimintasuuntautunutta.

Erilaisten menetelmien ja työkalujen kautta voidaan ennakointitietoa käsitellä systemaattisemmin ja samalla luoda erilaisia kuvia mahdollisista tulevaisuuksista. Oman halutun tulevaisuuden määrittelyllä, siihen johtavan polun suunnittelulla ja tällä hetkellä tehdyillä tulevaisuuteen suuntautuneilla valinnoilla ja päätöksillä otetaan aktiivinen rooli oman tulevaisuuden tekemisessä.

Ennakoinnin työkalupakki on suunniteltu Lapissa toteutettujen ennakointiosaamisen koulutusten rakennetta mukaillen. Lisäksi mielenkiintoisia ja hyödyllisiä ennakoinnin oppaita on löydettävissä myös sivulla olevien linkkien kautta.

Työkalupakki rakentuu organisaatioiden ennakointia tukeviin kokonaisuuksiin:

Ennakointitieto

Tulevaisuus on aina epävarma. Vaikka tulevaisuuden ennakointia tehtäisiin kuinka laajalla tietopohjalla tahansa, voi yksikin yllättävä, ennakoimaton tapahtuma muuttaa tulevaisuuden näkymät hetkessä. Ennakoinnissa hyvin olennaista onkin se, kuinka hyödyntää epävarmaa tietoa ja kuinka tehdä päätöksiä epävarman tiedon pohjalta. Jos haluaa menestyä jatkuvasti muuttuvassa maailmassa, ei enää riitä, että ainoastaan reagoi ympärillä tapahtuviin muutoksiin. Organisaation tulee ottaa aktiivinen rooli muutosten havainnoinnissa, tulkitsemisessa ja hyödyntämisessä omaan toimintaansa. Ennakoinnin avulla organisaatio rakentaa erilaisia tulevaisuuskuvia, skenaarioita, joiden avulla se on ketterämpi toimimaan erilaisissa tulevaisuuden tilanteissa.

Ennakoinnissa seurataan megatrendejä, trendejä, heikkoja signaaleja ja mahdollisia villejä kortteja, joiden avulla muodostetaan kuvaa ympärillä tapahtuvista muutoksista. Toimintaympäristön jatkuvan muutoksen keskellä organisaation on tärkeää tehdä tiedostettua toimintaympäristön skannausta. Ei kuitenkaan riitä, että keskityttäisiin vain oman toimialan trendeihin vaan katse tulee suunnata myös muille toimialoille ja globaaleihin muutosajureihin. Skannauksen avulla tutkitaan ja tulkitaan systemaattisesti toimintaympäristöä, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää trendien ja muutosvoimien luonnetta ja niiden vaikutusta omaan organisaatioon tulevaisuudessa. Esimerkiksi PESTE-analyysin avulla kartoitetaan ilmiön tai organisaation toimintaympäristössä tapahtuvia poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia, teknologisia sekä ekologisia muutoksia.

Työkaluja ennakointitiedon kokoamiseen:

Ennakoinnin menetelmät, skenaariotyöskentely

Tärkeä osa ennakointia on erilaisten tulevaisuuskuvien, skenaarioiden, muodostaminen. Olennaisena skenaarioajattelussa on, että tulevaisuutta ei nähdä vain yhtenä ja valmiiksi määrättynä vaan usean eri vaihtoehtoisen tulevaisuudentilan mahdollisuutena. Skenaarioajattelu myös lisää organisaation joustavuutta strategioiden valinnassa ja antaa mahdollisuuksia varautua erilaisiin tulevaisuuksiin. Skenaariot ovat eläviä ja kiehtovia tulevaisuuden käsikirjoituksia, joissa luodaan johdonmukaiset, askel askeleelta etenevät tapahtumaketjut erilaisiin mahdollisiin tulevaisuuksiin. Niiden tavoitteena on kyseenalaistaa vakiintuneet perususkomukset sekä ennemminkin välittää mielikuvia kuin faktoja ja yksityiskohtia.

Skenaariotyön pohjalle on tärkeää tehdä laajaa toimintaympäristön muutosvoimien kartoitusta esimerkiksi PESTE-analyysin avulla. Prosessiin on hyvä osallistaa myös mahdollisimman laaja joukko toimijoita. Skenaarioita voidaan rakentaa usealla eri menetelmällä, mutta niiden tulisi aina sisältää organisaation ja sen toimintaympäristön nykytilan kuvaus, mahdollisen tulevaisuudentilan kuvaus sekä kuvaus niistä askeleista joilla nykytilasta siirrytään tulevaisuuteen. Skenaario voi olla todennäköinen tai epätodennäköinen, uhkaava tai tavoiteltava, laaja-alainen tai yhdelle sektorille rajattu. Skenaariota rakennettaessa voidaan myös edetä nykyhetkestä tulevaisuuteen (tutkivat skenaariot) tai tulevaisuudesta nykyhetkeen, kuten tavoitteellisissa, vision pohjalle rakennetussa skenaarioissa.

Tutkivissa skenaarioissa tarkastellaan menneisyyden ja nykyhetken trendejä ja jatketaan niiden kehittymistä tulevaisuuteen. Pyrkimyksenä on luoda mahdollisimman uskottavia kehityskulkuja joitain perusoletuksia vaihtamalla. Esimerkkinä tutkivasta skenaariomallista on Houstonin yliopiston malli, jossa aluksi rakennetaan todennäköisen tulevaisuuden skenaario (baseline scenario), ja jonka perusolettamuksia haastamalla muodostetaan vaihtoehtoisia skenaarioita (alternative scenarios).

Työkaluja skenaarioiden rakentamiseen ja käsittelyyn

Ennakoiva työote

Ennakointi on osa organisaation päivittäistä toimintaa sekä työntekijöiden tehtäviä. On tärkeää hahmottaa tulevaisuuden ennakointia vaativat kokonaisuudet ja tehtävät ja siten nostaa esille ennakoinnin merkitystä organisaation toiminnassa. Ennakoivassa työotteessa on tärkeää pitää silmät ja korvat avoimina ja pyrkiä havainnoimaan ympärillä tapahtuvia muutoksia sekä omalla alalla että laajemmassa toimintaympäristössä. Ennakoivassa organisaatiossa tulee myös pohtia muiden kanssa millaisia vaikutuksia toimintaympäristössä tapahtuvilla muutoksilla on oman organisaation toimintaan. Ennakoivaan työotteeseen liittyy oma henkilökohtainen tulevaisuuspohdinta, omassa organisaatiossa tehty tulevaisuustyö sekä myös laajemmissa verkostoissa tapahtuva tulevaisuuden yhteinen rakentaminen.

Työkaluja ennakoivan työotteen kehittämiseen