Osaavan työvoiman saatavuus

Lapissa työvoiman saatavuuteen liittyvät ongelmat ovat yleistyneet muun muassa eläköitymisen ja ennätystahtia syntyvien työpaikkojen johdosta. Monet lappilaiset yritykset näkevät työvoiman haasteellisen saatavuuden yhdeksi keskeiseksi kasvun ja kehittymisen esteeksi. Lapissa osaavan työvoiman saatavuuden haasteeseen on tartuttu aktiivisesti toimenpidesuunnitelmalla ja verkostoyhteistyöllä sekä tuottamalla aineistoa työn tueksi.

Ajankohtaista

Lapin luotsin ajankohtaista -osio kertoo uusimmista Lapin ennakointitiedon uutisista, tapahtumista sekä julkaisuista.

Väestö

Tällä sivustolla pääset tutustumaan Lapin maakunnan väestön nykytilaan ja muutoksiin pitkällä aikavälillä. Valikosta löytyy tilastotietoa väestön kehityksestä, muuttoliikkeestä sekä koulutustasosta.

Ennakoinnin toimintatapa

Lapissa rakennetaan yhteistä tulevaisuutta. Lappilaiset ennakoivat tiiviissä yhteistyössä osaamisen, työvoiman, elinkeinojen ja toimintaympäristön kehitystä sekä tulevaisuuden näkymiä.

Lappi nyt - tilastoja ja tietoa Lapista

Lappi nyt -sivulla kuvataan Lapin toimintaympäristöä ja nykytilan näkymiä. Valikosta vasemmalta löydät yleistä tilastotietoa Lapista, muun muassa väestöstä, kuntataloudesta ja työllisyydestä.  

Elinkeinorakenne ja työpaikat

Elinkeinorakenne ja työpaikat -sivulle on koottuna aiheeseen liittyviä kuvioita ja linkkejä.

Lapin tulevaisuuskuvat 2040-luvulla

Lappi-sopimus on Lapin maakuntaohjelma vuosille 2022–2025. Se on kehittämisstrategia, joka esittää alueen toimijoiden yhdessä muodostaman kokonaiskuvan seuraavan neljän vuoden strategisesta kehittämisestä sekä rahoituksen suuntaamisesta. Tämä sivu avaa Lapin tulevaisuuskuvat 2040+ -skenaarioita, joiden pohjalta on on muodostettu Lapin tulevaisuuskuvat.

Aluetalous

Aluetalous -sivulle on koottuna aiheeseen liittyviä kuvioita ja linkkejä.

Yritysrakenne ja toimialat

Yritysrakenne ja toimialat -sivulle on koottuna aiheeseen liittyviä kuvioita ja linkkejä.

Ennakoinnin toimialaklusterit

Lapissa toimii kymmenen ennakoinnin toimialaklusteria maakunnan elinkeinoelämän keskeisiltä ja kehittyviltä toimialoilta. Klusterit ovat keskeisessä roolissa elinkeinoelämän näkemysten kanavoimisessa Lapin kehittämiseen ja koulutuksen suuntaamiseen.

Lapin SWOT

Lapin SWOT-analyysi on tiivistetty koonti koko toimintaympäristökuvauksessa esille nousseista Lapin tämän hetkisistä vahvuuksista ja heikkouksista sekä mahdollisuuksista ja riskitekijöistä vuoteen 2025.

Työ- ja koulutusperusteinen maahanmuutto Lapissa

Työvoiman kohtaanto-ongelmat ja osaavan työvoiman saatavuuden haasteet ovat lisääntyneet Lapissa. Lapin maahanmuuttostrategiassa kuvataan työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton nykytilaa ja vastataan kehittämisehdotuksin ajankohtaisiin haasteisiin. Tästä osiosta löydät maahanmuuttoon liittyviä tilastollisia trendejä ja nostoja toimintaympäristöstä.

Lapin muuttajat 2040

Katsaus Lapin muuttoliikkeeseen -selvityksessä esitellään viisi fiktiivistä potentiaalista Lappiin muuttajaa 2040-luvulla. Koska selvityksessä paneudutaan kuvaamaan monipuolisesti Lapin muuttoliikkeen nykytilannetta, on hahmojen tarkoituksena herättää keskustelua siitä, millaisia voisivat olla potentiaaliset Lappiin muuttajat kauempana tulevaisuudessa.

Lapin näkymiä

Lapin näkymiä -osiossa pyritään hahmottamaan mahdollisia tulevaisuuksien kehityskulkuja lyhyellä aikavälillä maakunnassa. Lyhyen aikavälin tarkastelu keskittyy 0,5 – 2 vuoden aikavälillä tapahtuvaan ennakointiin. Lapin tulevaisuuksia hahmottavat mm. Lapin alueelliset kehitysnäkymät, ennakoidut työvoima- ja osaamistarpeet sekä Lapin suhdannekatsaus.

Energia-ala

Energia-alan toimialaklusteri arvioi toimialan tulevaa kehitystä Lapin alueella ja ennakoi alan työvoima- ja koulutustarpeita. Energiaklusteri tekee yhteistyötä erityisesti teollisuus- ja matkailuklustereiden kanssa.

Työvoimabarometri

Majoitus- ja matkailutilastot kuukausittain - Lappi

Elinkeinorakenne ja työpaikat -sivulle on koottuna aiheeseen liittyviä kuvioita ja linkkejä.

Lapin matkailun tulevaisuuskuvia

Lapin matkailun tulevaisuuskuvat laadittiin virittämään keskustelua Lapin matkailustrategian ja Lapin matkailun vision määrittelyn pohjaksi.

Elinkeinot

Elinkeinot -sivuilta löydät tietoa Lapin elinkeinorakenteesta ja työpaikoista, yrityksistä ja yritysrakenteesta ja aluetaloudesta sekä aiheisiin liittyviä linkkejä.

Ennakoinnin koulutusmateriaali

Koulutusmateriaali sivun alta löydät erilaisia työkaluja, menelmiä, sekä lähteitä ennakointitiedon luomista ja keräämistä varten.

Hyvinvointiala

Hyvinvointialan toimialaklusterissa ennakoidaan yhteiskunnallisten muutostekijöiden sekä megatrendien ja heikkojen signaalien vaikutusta alaan. Lisäksi tärkeää on muutosten vaikutusten arviointi alan ammattien kehittymiseen.

Lapin tulevaisuuskuvia

Lapin tulevaisuuskuvia -osiossa pyritään hahmottamaan mahdollisia tulevaisuuksien kehityskulkuja maakunnassa. Tulevaisuuksista puhutaan monikossa, koska yhtä varmaa tulevaisuutta ei voida tietää. Osioon kootaan jäsennettyä ennakointitietoa, jossa tulevaisuutta tarkastellaan pidemmällä aikavälillä. Tänne tuodaan myös ennakointiosioita eri strategioista ja strategiaprosesseista.

Harjoittelut on hyvä rekry

Lappilaisessa tekemisessä korostuu halu toimia yhdessä. Lapin työelämä ja oppilaitokset vaikuttavat yhteistyössä työharjoitteluilla Lapin osaavan työvoiman tulevaisuuteen. Tutustu työnantajan näkökulmasta harjoitteluiden hyötyihin ja askeleisiin sekä yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin ja saa vastaus sille, mistä löytyy sinulle sopiva harjoittelija.

Maaseudun tulevaisuuskuvat

Lapin maaseutuohjelman laatimisen yhteydessä toteutettiin laaja ennakointiprosessi. Ennakointiprosessin yhteydessä kartoitettiin megatrendejä ja trendejä sekä järjestettiin Delfoi -asiantuntijapaneeli, Erätauko-keskusteluja ja maaseutuohjelman skenaariotyöpaja.

Kaivos- ja teollisuusalat

Kaivos- ja teollisuustoimialaklusterissa havainnoidaan Lapin teollisuuden kehittymistä kokonaisuutena, ml. suurteollisuus, teollisuuspalvelut sekä malminetsintätoiminta. Toimialalle on tärkeää, että alueella kehitetään osaamista yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa ja panostetaan toimialan vetovoimaisuuteen.

Työvoimaa Lappiin

Lapissa on tartuttu aktiivisesti työmarkkinoiden kohtaantohaasteisiin sekä veto- ja pitovoimatyöhön. Tulevaisuudessa osaavan työvoiman saatavuus on entistä haastavampaa eläköitymisen ja ennätystahtia syntyvien työpaikkojen johdosta. Osaavan työvoiman houkutteluun, nuorten työllistämiseen, työttömien työnhakijoiden työllistymiseen sekä työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton lisäämiseen tarvitaan vaikuttavia toimenpiteitä.  

Lapin ennakointityö

Lapissa tehdään monipuolista ja aktiivista ennakointityötä verkostomaisesti toimien. Näiltä sivuilta löydät tietoa lappilaisesta ennakoinnin toimintatavasta, ennakoinnin toimijoista ja erilaisista ennakointitiedon lähteistä. Osiosta löytyvät myös Lapin ennakoinnin toimialaklusterien sivut. Lapissa rakennetaan yhteistä tulevaisuutta. Lappilaiset ennakoivat tiiviissä yhteistyössä osaamisen, työvoiman, elinkeinojen ja toimintaympäristön kehitystä sekä tulevaisuuden näkymiä.

Lapin sote-alan pienyrittäjyyden tulevaisuustarkastelu

Lapin sote-alan pienyrittäjyyden tulevaisuustarkastelu on alan yritystoiminnan tahdonilmaus tulevaisuudesta ja sen tekemisestä - yhdessä. Sen toivotaan avaavan sektorirajat ylittävää keskustelua paikallisen yritystoiminnan kehittämisestä.

Luonnonvara-ala

Luonnonvara-alan toimialaklusteri havainnoi tulevaisuuden mahdollisuudet ja pullonkaulat yritysten ja koulutuksen näkökulmasta, jotta ala pääsee siihen vauhtiin, minkä luonto Lapissa mahdollistaa. Tavoitteena on myös verkostoituminen muiden alojen kanssa. Luonnonvara-alaan luetaan maatalous, metsätalous, puutarhatalous sekä luonto- ja ympäristöala.

Raportit ja julkaisut

Täältä löydät Lapin ennakointiin liittyvät raportit ja julkaisut yhteen paikkaan koottuna.

Itä-Lapin tulevaisuuskuva 2030

Itä-Lapin kunnat ideoivat Lapin liiton asiantuntijoiden kanssa Tulevaisuuden kunta 2030 -kierroksen. Talvella 2016-2017 järjestettiin jokaisessa kunnassa työpajat, joiden teemoina oli hyvinvointi ja elinvoima tulevaisuuden kunnassa. Työpajojen tavoitteena oli hahmottaa kuntalaisten ajatuksia ja toiveita siitä, millaisista asioista muodostuu elinvoima ja hyvinvointi vuonna 2030.

Luovat alat

Luovien alojen toimialaklusteri kokoaa alan osaajat, osaamisen ja ajankohtaisen tiedon yhteen. Klusterin tehtävänä on nostaa Lapissa olevaa osaamista esille ja edistää alan yhteistä ääntä ja identiteettiä sekä toimijoiden välistä yhteistyötä. Luovat alat pitää sisällään muotoilualat, esittävät taiteet, elokuva-alan, pelialan sekä käsityö- ja taidealat.

Yhteystiedot

Lapin luotsi -verkkosivusto toteutetaan ennakointiverkostossa toimivien organisaatioiden välisenä yhteistyönä. Sisältösivuilla on mainittu sisällöstä vastaava organisaatiotaho, johon voidaan ottaa yhteyttä lisäkysymysten merkeissä.

Matkailu

Matkailun toimialaklusterissa rakennetaan yhteistyötä muiden toimialojen kanssa ja etsitään yhteisiä tavoitteita rajapinnoilta. Klusteri keskittyy matkailun ydinliiketoiminnan kehittämiseen ja ennakointiin: liikenne, majoitus, ravitsemus, ohjelma- ja tukipalvelut.

Lapin alueelliset kehitysnäkymät

Lapin alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on Lapin ELY-keskuksen yhdessä alueellisten asiantuntijaverkostojen kanssa muodostama näkemys Lapin ja Lapin seutukuntien nykytilasta ja lähiajan kehitysnäkymistä.

Rakennusala

Rakennusalan toimialaklusterin toiminnassa pyritään rakennusalan työvoiman tarpeen ja koulutuksen tasapainoon ottaen huomioon työvoiman liikkuvuus, muuttuvat tarpeet, perusopetuksen sisällöt ja täydennyskoulutuksen reagointiherkkyyden.

Lapin tilanne- ja kehityskuva

Lapin tilanne- ja kehityskuva (aiemmin laadullinen tilannekuva) on alueen asiantuntemukseen perustuva näkemys maakunnan nykytilanteesta ja lähivuosien näkymistä. Tilannekuva laaditaan maakunnan ja valtioneuvoston välisen aluekehityskeskustelun tueksi. Aluekehityskeskustelujen eli ALKE-keskustelujen tavoitteena on löytää keskeisimmät yhteiset maakunnan kehittämiskohteet ja määritellä niille toimenpiteet.  Viimesin tilannekuva kuvaa maakunnan tilannetta vuonna 2023 ja sen pohjalta käydään ALKE-keskustelu vuoden 2024 keväällä.

Lapin suhdannekatsaus

Lapin suhdannekatsaus on vuosittain toteutettu katsaus, joka perustuu Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tietoihin liikevaihdon, teollisuuden viennin henkilöstömäärän suhdannekehityksestä keskeisten toimialojen, matkailukeskusten sekä Kemi-Tornion ja Rovaniemen seutukuntien osalta.

Lapin väestöselvitys ja muuttoliikkeen hinta 2030

Lapin väestöselvitys ja muuttoliikkeen hinta -raportissa analysoitiin tilastotiedon valossa Lapin tulevaa väestömuutosta ja sen vaikutuksia kuntien selviytymiseen ja palvelurakenteen muutoksen vaatimuksiin. Selvityksen mukaan Lapin väkiluku tulee laskemaan ja kuntien pitää sopeuttaa tulevaisuudessa palvelurakennettaan. Lapin liitto selvitti Lapin maakunnan tulevaisuuden näkymiä yhtenä osana EU-rahoitteista Lapin veto- ja pitovoimahanketta.

Työvoiman tarve Lapissa 2020-luvulla

Työvoiman tarve Lapissa 2020-luvulla -selvitys kertoo työpaikkamäärän kehityksestä ja eläkepoistumasta eri toimialoilla ja ammateissa. Kehitystä on arvioitu kahden skenaarion kautta.

Pk-yritysbarometri

Tälle sivulle on koottuna Pk-yritysbarometrin Lapin tuloksia. Kaksi kertaa vuodessa tehtävä Pk-yritysbarometri kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä sekä antaa suuntaviivoja talouden näkymistä yritysten omien arvioiden perusteella.

Lapin Korona Exit -tiekartta

Lapin Korona Exit -tiekartan tarkoituksena on auttaa Lapin toimijoita hahmottamaan tietä ulos koronakriisistä sekä tunnistaa ja määritellä tähän tarvittavia toimenpiteitä vuosille 2021–2023.

Elinkeinojen näkymiä

Elinkeinojen näkymiä -osioon kootaan tietoa ja näkymiä Lapin elinkeinoista, yritystoiminnasta ja keskeisistä toimialoista toimialakohtaista tietoa hyödynnettäväksi elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kehittämisessä.

Työvoiman näkymiä

Työvoiman näkymiä -sivuilta löytyy tietoa työvoima ja osaamistarpeista, työvoiman saatavuudesta ja kohtaannosta ja niihin liittyviä linkityksiä.

Tulevaisuuden koulutus- ja osaamistarpeet Lapin teknisillä aloilla

Lapin ELY-keskus, Koulutuskeskus REDU, Ammattiopisto Lappia ja Lapin ammattikorkeakoulu sekä Lapin liitto (Tulevaisuus Lapista -hanke) teettivät selvityksen Lapin teknisen alojen tulevaisuuden koulutus- ja osaamistarpeista.

Maaseudun megatrendit ja keskeiset ilmiöt

Lapin maaseutu ei ole muusta maailmasta erillinen lintukoto, johon suuret ja globaalit kehityskulut, niin sanotut megatrendit eivät vaikuttaisi. Maaseutu saa niistä osansa – niin hyvässä kuin pahassakin.

Delfoi asiantuntijapaneeli

Maaseutuohjelman ennakointiprosessin osana toteutettiin Delfoi -asiantuntijapaneeli, jonka tarkoituksena oli kartoittaa asiantuntijoiden mielestä tärkeitä ilmiöitä ja trendejä tulevaisuuskuvien työstämisen pohjaksi.

Lapin maaseutuohjelman skenaariopaja

Tässä kirjoituksessa avataan Lapin maaseutuohjelman ennakointityön osana toteutettua laajaa maaseutuohjelman skenaariotyöpajaa ja sen pohjalta laadittuja skenaarioita.

Erätauko -tulevaisuusdialogit

Tässä kirjoituksessa avataan maaseutuohjelman ennakointityön osana toteutettua laajaa tulevaisuusdialogien sarjaa – sekä menetelmää että sen nostamia oivalluksia.

Toimenpidesuunnitelma

Viime vuosina työvoiman kysyntä Lapissa on ollut ennätyksellisen vilkasta. Työvoiman kysynnässä näkyvät muun muassa suurhankkeet, mutta myös eläköityminen. Yli puolet lappilaisista yrityksistä on kokenut ongelmia työpaikan täyttämisessä ja työvoimapulaa kokevien ammattien määrä on myös ollut jatkuvassa kasvussa. Lapissa on myös työvoiman kohtaannon haasteita, jolloin työ ei löydä tekijäänsä joko osaamisen haasteiden tai pitkien välimatkojen vuoksi. Pidemmällä tähtäimellä myös väestöennuste näyttää työikäisen väestön määrän vähentyvän.

Työryhmät

Osaavan työvoiman saatavuuden toimenpidesuunnitelman toteuttamisessa ja toteutuksen seurannassa on mukana monta eri työryhmää. Työryhmissä on edustettuna monia lappilaisia aluekehitysorganisaatioita, oppilaitoksia ja elinkeinoelämän toimijoita. Ryhmien toiminnan tavoitteena on, että toimenpidesuunnitelmaa lähdetään viemään konkreettisin toimin eteenpäin ja sen toteutusta seurataan aktiivisesti.

Mistä harjoittelija?

Etsitkö työpaikallesi sopivaa harjoittelijaa? Lue, millaisia osaajia löydät Lapista ja jätä ilmoitus avoimesta harjoittelupaikasta!

Harjoittelun hyödyt

Harjoittelujen perustana on molemminpuolinen hyöty. Kuule tarinoita onnistuneista harjoitteluista ja mitä hyötyä niistä on työnantajille.

Onnistuneen harjoittelun askeleet

Onnistunut harjoittelu edellyttää yhteistyötä työnantajan, harjoittelijan ja oppilaitoksen välillä. Alta löydät työnantajan stepit onnistuneen harjoittelun takaamiseksi.

Muut palvelut opiskelijatyönä

Perinteisten harjoitteluiden lisäksi on muita opiskelijayhteistyön muotoja, joilla avustetaan ja kehitetään alueen toimijoiden toimintaa. Tutustu opinnäytteisiin, projekti- ja asiakastöihin sekä räätälöityihin tutkinnon osiin.

Usein kysyttyä

Tutustu työnantajia usein askarruttaviin kysymyksiin harjoitteluista

Väestön kehitys

Tältä sivulta löydät tietoa Lapin maakunnan väkiluvun kehityksestä, sekä väestörakenteesta ja sen muutoksista. Ennusteiden avulla saadaan osviittaa myös tulevista muutoksista.

Muuttoliike

Muuttoliike -sivulta löydät tietoa Suomen sisäisestä muutosta maakunta- ja kuntatasolla, sekä Lappiin ulottuvasta maahanmuutosta ja pakolaisuudesta.

Maahanmuutto

Maahanmuutto-sivulta löydät tietoa ulkomaalaisista Lapissa sekä aiheeseen liittyviä linkkejä.

Koulutustaso

Sivulta löydät ajankohtaisen tiedon väestön koulutustasosta, koulutusrakenteesta ja tulevaisuuden näkymistä Lapin maakunnassa.

Elinkeinorakenne ja työpaikat

Yritysrakenne ja toimialat

Aluetalous

Majoitus- ja matkailutilastot kuukausittain – Lappi

Lapin matkailun kumulatiiviset aluetalousvaikutukset -selvitys

Työllisyys

Työllisyys -sivulta löydät kuvioina ja taulukkoina tietoa työllisyydestä ja työttömyydestä Lapissa sekä aiheeseen liittyviä linkkejä.

Kuntatalous

Tällä sivulla voit tutustua Lapin kuntatalouteen ja kuntatalouden tietolähteisiin.

Hyvinvointi

Hyvinvointi -osiosta löydät sosiaaliseen, psyykkiseen, fyysiseen ja taloudelliseen hyvinvointiin liittyviä tilastoja, linkkejä ja indikaattoreita.

Terveys ja sosiaalinen hyvinvointi

Pientuloisuus ja käytettävissä olevat tulot

Tältä sivulta löydät tietoa viime vuosien pienituloisuusasteesta ja käytettävissä olevista tuloista, sekä hieman pidemmän aikavälin kehityksestä Lapin maakunnan asukkaiden tulotasossa.

Kuntien peruspalveluiden saavutettavuus ja laatu

Tältä sivulta löydät tuoreen tiedon Lapin kuntien peruspalveluiden saavutettavuudesta ja laadusta, sekä linkkejä eri virastojen verkkosivuille, hankkeisiin ja suunnitelmiin.

Osaaminen ja tutkimustoiminta

Tältä sivulta tulet löytämään aihepiiriin osaaminen ja tutkimustoiminta liittyviä tiedonlähteitä. Sivustoa päivitetään.

Liikenne ja tietoliikenne

Liikenne ja tietoliikenne sivu kokoaa Lapin alueen liikenteeseen ja tietoliikenteeseen liittyviä tietolähteitä.

Ympäristö, luonnonvarat ja energia

Ympäristö, luonnonvarat ja energia -sivulle on koottuna aiheeseen liittyviä linkkejä. Ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vaikutusten tukitoimesta, Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) löydät lisätietoa tämän sivun alasivulta.

Energiaturpeen käytön vähentäminen

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) on koheesiopolitiikan uusi rahoitusväline, jonka tarkoituksena on tukea alueita, joille ilmastoneutraaliuteen siirtyminen aiheuttaa vakavia taloudellisia ja sosiaalisia haasteita. Keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että siirtymän vaikutusten kohteena suoraan tai välillisesti oleville yrityksille ja työntekijöille tarjotaan tukitoimia, jotka auttavat elinkeinotoiminnan toimialan muuttamisessa, sekä yrittäjien että työntekijöiden osaamisen vahvistamisessa ja uudelleen suuntaamisessa.

Kulttuuri ja saamelaiskulttuuri

Tältä sivulta löydät aihepiiriin kulttuuri ja saamelaiskulttuuri liittyviä tiedonlähteitä.

Luotsibotti

Etusivu

Lapin luotsi ohjaa sinut Lapin ennakointitiedon lähteille ja auttaa luomaan kuvaa Lapin tulevaisuuden näkymistä. Päävalikon Lappi nyt -osio kokoaa ajankohtaista tilastotietoa Lapista. Lapin näkymiä -osiossa tarkastellaan Lapin lähitulevaisuutta ja Lapin tulevaisuuskuvia -osiossa katsotaan kauemmas tulevaisuuteen. Oikealla olevista pikalinkeistä pääset tutustumaan suosituimpiin sisältöihimme. Tervetuloa Lappi-tiedon lähteelle, Suomen suurimman ja kansainvälisimmän maakunnan avaintietojen äärelle!  

Ennakoinnin työkalupakki

Ennakoinnin työkalupakki on suunniteltu Lapissa toteutettujen ennakointiosaamisen koulutusten rakennetta mukaillen.

Ennakoinnin pikakurssi -videosarja

Ennakoinnin pikakurssi on videosarja, jonka tarkoituksena on avata ja selkeyttää ennakoinnin peruskäsitteitä. Videosarjan tallenteet ovat noin 10-20 minuutin pituisia ja käsittelevät omia teemojaan.

Ennakointivastaavat

Ennakointivastaavat kehittävät ja koordinoivat Lapin ennakointityötä.

Johdon strategiafoorumi

Johdon strategiafoorumi  käy maakunnan yhteistä tulevaisuuskeskustelua ja vahvistaa yhteisen työskentelyn avulla Lapin tahtotilaa ja yhdessä tekemistä.

Klusteripuheenjohtajat

Ennakoinnin toimialaklustereiden puheenjohtajat kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa. Kokoontuminen edistää ja tukee toimialaklustereiden yhteistyötä ja verkostoitumista sekä hyvien käytäntöjen leviämistä. Kokoukseen osallistuu toimialaklusterien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja ennakointivastaavat.

Lapin matkailun kumulatiiviset aluetalousvaikutukset -selvitys

Tältä sivulta löytyy tiivistetysti tietoa Lapin matkailun kumulatiivisten aluetalousvaikutusten selvityksen tuloksista Lappi-tasolla. Selvitys tehtiin alkuvuodesta 2022. Alasivuilta löytyy tietoa aluetalousvaikutuksista seutukunnittain.

Matkailun aluetalousselvitys - Tornionlaakson seutukunta

Tältä sivulta löydät Lapin matkailun kumulatiivisten aluetalousvaikutusten selvityksen keskeisiä tuloksia Tornionlaakson seutukunnassa.

Matkailun aluetalousselvitys - Tunturi-Lapin seutukunta

Tältä sivulta löydät Lapin matkailun kumulatiivisten aluetalousvaikutusten selvityksen keskeisiä tuloksia Tunturi-Lapin seutukunnassa.

Matkailun aluetalousselvitys - Kemi-Tornion seutukunta

Tältä sivulta löydät Lapin matkailun kumulatiivisten aluetalousvaikutusten selvityksen keskeisiä tuloksia Kemi-Tornion seutukunnassa.

Matkailun aluetalousselvitys - Pohjois-Lapin seutukunta

Tältä sivulta löydät Lapin matkailun kumulatiivisten aluetalousvaikutusten selvityksen keskeisiä tuloksia Pohjois-Lapin seutukunnassa.

Matkailun aluetalousselvitys - Itä-Lapin seutukunta

Tältä sivulta löydät Lapin matkailun kumulatiivisten aluetalousvaikutusten selvityksen keskeisiä tuloksia Itä-Lapin seutukunnassa.

Matkailun aluetalousselvitys - Rovaniemen seutukunta

Tältä sivulta löydät Lapin matkailun kumulatiivisten aluetalousvaikutusten selvityksen keskeisiä tuloksia Rovaniemen seutukunnassa.

Projekti tausta ja tavoitteet

 

Tiedolla johtaminen kehittyy nopeasti ja teknologia mahdollistaa uusia toimintatapoja ja uusia tietolähteitä jatkuvasti. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö edellyttää matkailuelinkeinolta ja muilta matkailun kehittäjiltä kykyä herkkään reagointiin toiminnan ohjaamiseksi vastaamaan kysynnän muutoksiin. Pitkän aikavälin menestykseen vaaditaan panostus osaamisen kasvattamiseen Lapin matkailuyrityksissä ja matkailukohteissa.

Lappi

TIlannehuoneen tavoitteena on koota yhteen tietoja, joita voidaan hyödyntää matkailun koronatoipumisessa ja kehittämisessä. Tälle sivulle kootaan tiedot Lapin maakunnallisella tasolla. Matkan suunnitteluvaiheessa seurataan Lapin kiinnostavuutta hakukoneissa. Keskeisenä mittarina matkailun kehittymiselle on rekisteröityjen yöpymisen kehitys. Kansainvälisen matkailun osalta merkittävää on lentoliikenteen kehitys ja sen näkymät. Sivun päivittämisestä vastaa EAKR- rahoitteinen(Vipuvoimaa EU:sta) Lapin matkailun tiedolla johtamisen osaamisen syventäminen- projekti, jota toteuttavat Lapin amk ja Lapin liitto.

Matkailutietoja seutukunnittain

Hankkeen tavoitteena on koota yhteen tietoja, joita voidaan hyödyntää matkailun kehittämisessä Sivun päivittämisestä vastaa EAKR- rahoitteinen(Vipuvoimaa EU:sta) Lapin matkailun tiedolla johtamisen osaamisen syventäminen projekti, jota toteuttavat Lapin amk ja Lapin liitto. Tälle sivulle on koottu yhteen matkailun kehitystä kuvaavat tiedot seutukunnittain. Seutukunnittaisen tarkastelun aineistoina on käytetty Tilastokeskuksen aineiston lisäksi VÄLKKY – vähähiilisyyden ja taloudellisesti kestävän kehityksen edistäminen Lapin matkailussa –hankkeen 2021 Lapin matkailun elinkaaristen aluevaikutusten selvitystä.
  • Aluetalous-selvityksen tavoitteena oli
  • Lapin matkailun toteutuneiden aluetalousvaikutusten kuvaaminen
  • Lapin matkailun tulevia aluetalousvaikutuksien ennakoinnin mahdollistaminen
  • Nostaa ymmärrystä Lapin matkailun merkityksestä maakunnallisella ja seutukunnallisella tasolla
  • Lapin seutukunnat voidaan pitkän ajan kehityksessä jakaa kahteen ryhmään
  • Nopean kasvun seutukunnat Rovaniemi, Tunturi-Lappi ja Pohjois-Lappi (kasvua 109 % vuodesta 1995 vuoteen 2019)
  • Maltillisen kasvun Torniolaakso, Kemi-Tornio ja Itä-Lappi (kasvua 52 % vuodesta 1995 vuoteen 2019)
  • Koronakriisin aikana Itä-Lappi kasvatti markkinaosuuttaan 7 prosenttiyksikköä ja Rovaniemi menetti 5 prosenttiyksikköä

Muonio

Hankkeen tavoitteena on koota yhteen tietoja, joita voidaan hyödyntää matkailun kehittämisessä Muoniossa. Tiedot kerättiin suunnitteluvaiheesta, matkailun määrällisestä kehityksestä, sesonkivaihteluista ja  asiakkaiden kokemuksista ja palautteista Muoniossa pyritään muiden kohteiden tavoin kehittämään ympärivuotisuutta ja tuottamaan matkailun vaikutuksia eri toimialoille ja alueille. Osa sesonkien laajentamista Muoniossa on ensilumen latu Oloksen matkailukeskuksessa. Ensilumenladun vaikutuksia alueella on mahdollista selvittää tapahtumien talousvaikutuksiin sovellettavilla menetelmillä. Niiden haittapuolena on kuitenkin työläiden kyselyjen järjestäminen. Erityisesti urheilijoiden tapauksessa koronapandemian aikana kyselyjen järjestäminen olisi jopa mahdotonta. Tästä syystä vaikutusten arviointia kokeiltiin Tilastokeskuksen suhdanneaineistoa hyödyntäen. Sivun päivittämisestä vastaa EAKR- rahoitteinen (Vipuvoimaa EU:sta) Lapin matkailun tiedolla johtamisen osaamisen syventäminen, jota toteuttavat Lapin amk ja Lapin liitto.    

Sodankylä

Sodankylä on Lappia aidoimmillaan. Sodankylä tarjoaa sekä Lapin rikkumatonta rauhaa että pikkukylien värittämää kaunista erämaata. Sodankylän kärkikohteita ovat Sodankylän kirkonkylän ja Kakslauttasen lisäksi Luosto, elävää erämaata tarjoava Sompio ja Tankavaara.

Pyhä-Luosto

Pyhä-Luoston matkailukohde muodostuu kahdesta matkakeskuksesta. Alueen matkailuorganisaation Visit Pyhä-Luoston toiminnan tavoitteena on edistää Pyhä-Luosto matkailualueella toimivien yritysten yhteistoimintaa, lisätä alueen kansallista ja kansainvälistä vetovoimaisuutta ja tunnettavuutta matkailualueena sekä valvoa alueen matkailuyritysten ja kiinteistönomistajien yhteisiä etuja. Pyhä-Luosto ry:n pyrkii omalla toiminnallaan edistämään Lappi-strategian tavoitteita tukevan Pyhä-Luosto strategian ja alueella meneillään olevien kansainvälisen tason aluesuunnitelmien tavoitteiden toteutumista sekä koordinoimaan alueella tapahtuvia kehitys- ja investointihankkeita (www.pyha.fi) Tiedolla johtamisen hankkeen projektissa Pyhä-Luosto alueella keskityttiin asiakaspalautteiden kokoamiseen, matkailukohteen hiilijalanjäljen mittaamiseen ja matkailun kehityksen seurannan kehittämiseen.

Tiedolla johtamisen välineitä ja alustoja

Tällä sivulla esitellään matkailun tiedolla johtamisen välineitä.

Lapin matkailun saavutettavuus

SAAVUTETTAVUUS Tälle sivulle on koostettu Lapin saavutettavuutta koskevia tietoja ja kansainväliseen matkustuskiinnostukseen liittyviä tietoja. Julkaisemme Flightradarin tietoja kaupallisista lennoista ja niiden määrän muutoksista viime vuoteen verrattuna.

Lapin matkailun kehitys 2020 ja 2021

Matkailu on Lapissa tärkeä elinkeino ja keväällä käynnistyneen Covid-19 pandemian takia toimiala on suurien haasteiden edessä. Tälle sivulle  kootaan tärkeimmät tunnusluvut matkailun kehityksestä vuonna 2020 ja alkaneesta vuodesta 2021.

Tietosuojaseloste

Saavutettavuusseloste